بازی و سرگرمیفناوری و بازی

جواب بازی ماهرخ

جواب بازی ماهرخ

بازی ماهرخ بازی حدس کلمات است ، جواب بازی ماهرخ رو به همراه آپدیت های بخش های مختلفش برایتان آماده کرده ایم.شما عزیزان میتوانید تا پایان این پست را دنبال کنید.

همچنین جواب بازی فندق را از این پست دنبال کنید.

مرحله ی ۱ بازی ماهرخ (مکتب خانه ی ۱)

۱ = پاسخ ها : آب
۲ = پاسخ ها : مس
۳ = پاسخ ها : زن
۴ = پاسخ ها : دل
۵ = پاسخ ها : شب
۶ = پاسخ ها : سس
۷ = پاسخ ها : بم
۸ = پاسخ ها : سر
۹ = پاسخ ها : مچ
۱۰ = پاسخ ها : تز
۱۱ = پاسخ ها : سل
۱۲ = پاسخ ها : رز
۱۳ = پاسخ ها : خط
۱۴ = پاسخ ها : غم
۱۵ = پاسخ ها : پا
۱۶ = پاسخ ها : جن
۱۷ = پاسخ ها : خم
۱۸ = پاسخ ها : کر
۱۹ = پاسخ ها : هل
۲۰ = پاسخ ها : زر
۲۱ = پاسخ ها : پل
۲۲ = پاسخ ها : رگ
۲۳ = پاسخ ها : قم
۲۴ = پاسخ ها : لب
۲۵ = پاسخ ها : صد
۲۶ = پاسخ ها : گل
۲۷ = پاسخ ها : رخ
۲۸ = پاسخ ها : بز
۲۹ = پاسخ ها : جد
۳۰ = پاسخ ها : آش
۳۱ = پاسخ ها : قو
۳۲ = پاسخ ها : کاج
۳۳ = پاسخ ها : صدف
۳۴ = پاسخ ها : فیل
۳۵ = پاسخ ها : شیر
۳۶ = پاسخ ها : جنگ
۳۷ = پاسخ ها : زرد
۳۸ = پاسخ ها : شاه
۳۹ = پاسخ ها : عصا
۴۰ = پاسخ ها : سرب
۴۱ = پاسخ ها : قلک
۴۲ = پاسخ ها : ببر
۴۳ = پاسخ ها : کمد
۴۴ = پاسخ ها : میش
۴۵ = پاسخ ها : کتک
۴۶ = پاسخ ها : تخت
۴۷ = پاسخ ها : مغز
۴۸ = پاسخ ها : ماش
۴۹ = پاسخ ها : پیچ
۵۰ = پاسخ ها : عهد
۵۱ = پاسخ ها : وزن
۵۲ = پاسخ ها : قوی
۵۳ = پاسخ ها : سنگ
۵۴ = پاسخ ها : یقه
۵۵ = پاسخ ها : جرم
۵۶ = پاسخ ها : شیب
۵۷ = پاسخ ها : صدا
۵۸ = پاسخ ها : غلط
۵۹ = پاسخ ها : ندا
۶۰ = پاسخ ها : چشم
۶۱ = پاسخ ها : موز
۶۲ = پاسخ ها : خان
۶۳ = پاسخ ها : چاه
۶۴ = پاسخ ها : پتو
۶۵ = پاسخ ها : ماش
۶۶ = پاسخ ها : خوب
۶۷ = پاسخ ها : بغض
۶۸ = پاسخ ها : مرز
۶۹ = پاسخ ها : وال
۷۰ = پاسخ ها : عدس
۷۱ = پاسخ ها : برف
۷۲ = پاسخ ها : خرس
۷۳ = پاسخ ها : قول
۷۴ = پاسخ ها : خمس
۷۵ = پاسخ ها : فال
۷۶ = پاسخ ها : شمش
۷۷ = پاسخ ها : تیپ
۷۸ = پاسخ ها : ثبت
۷۹ = پاسخ ها : پشه
۸۰ = پاسخ ها : لوس
۸۱ = پاسخ ها : تپه
۸۲ = پاسخ ها : یار
۸۳ = پاسخ ها : کلاه
۸۴ = پاسخ ها : دلار
۸۵ = پاسخ ها : ابرو
۸۶ = پاسخ ها : فلفل
۸۷ = پاسخ ها : صندل
۸۸ = پاسخ ها : حوله
۸۹ = پاسخ ها : قیچی
۹۰ = پاسخ ها : فندک
۹۱ = پاسخ ها : شربت
۹۲ = پاسخ ها : نبات
۹۳ = پاسخ ها : کتری
۹۴ = پاسخ ها : قطار
۹۵ = پاسخ ها : سنبل
۹۶ = پاسخ ها : چادر
۹۷ = پاسخ ها : پرده
۹۸ = پاسخ ها : ذغال
۹۹ = پاسخ ها : قاشق
۱۰۰ = پاسخ ها : کتاب
۱۰۱ = پاسخ ها : عربی
۱۰۲ = پاسخ ها : جوان
۱۰۳ = پاسخ ها : شوهر
۱۰۴ = پاسخ ها : شانس
۱۰۵ = پاسخ ها : حافظ
۱۰۶ = پاسخ ها : مادر
۱۰۷ = پاسخ ها : جودو
۱۰۸ = پاسخ ها : دیزی
۱۰۹ = پاسخ ها : غلتک
۱۱۰ = پاسخ ها : سمنو
۱۱۱ = پاسخ ها : پدال
۱۱۲ = پاسخ ها : سنجد
۱۱۳ = پاسخ ها : کشتی
۱۱۴ = پاسخ ها : عیدی
۱۱۵ = پاسخ ها : قنات
۱۱۶ = پاسخ ها : دیار
۱۱۷ = پاسخ ها : بهشت
۱۱۸ = پاسخ ها : پشمک
۱۱۹ = پاسخ ها : طوسی
۱۲۰ = پاسخ ها : قلدر
۱۲۱ = پاسخ ها : سینی
۱۲۲ = پاسخ ها : گوجه
۱۲۳ = پاسخ ها : مشهد
۱۲۴ = پاسخ ها : عرشه
۱۲۵ = پاسخ ها : مشکی
۱۲۶ = پاسخ ها : دلمه
۱۲۷ = پاسخ ها : شاخه
۱۲۸ = پاسخ ها : آگهی
۱۲۹ = پاسخ ها : بهشت
۱۳۰ = پاسخ ها : خمیر
۱۳۱ = پاسخ ها : خنده
۱۳۲ = پاسخ ها : گربه
۱۳۳ = پاسخ ها : سعدی
۱۳۴ = پاسخ ها : کفاش
۱۳۵ = پاسخ ها : کباب
۱۳۶ = پاسخ ها : تراش
۱۳۷ = پاسخ ها : سرمه
۱۳۸ = پاسخ ها : کوپه
۱۳۹ = پاسخ ها : جیوه
۱۴۰ = پاسخ ها : ریال
۱۴۱ = پاسخ ها : گربه
۱۴۲ = پاسخ ها : تگرگ
۱۴۳ = پاسخ ها : شیار
۱۴۴ = پاسخ ها : آرنج
۱۴۵ = پاسخ ها : گناه
۱۴۶ = پاسخ ها : گلاب
۱۴۷ = پاسخ ها : کاغذ
۱۴۸ = پاسخ ها : قیمه
۱۴۹ = پاسخ ها : شریک
۱۵۰ = پاسخ ها : زمین
۱۵۱ = پاسخ ها : قیمت
۱۵۲ = پاسخ ها : میوه
۱۵۳ = پاسخ ها : پیله
۱۵۴ = پاسخ ها : آچار
۱۵۵ = پاسخ ها : حلوا
۱۵۶ = پاسخ ها : بستنی
۱۵۷ = پاسخ ها : بیلچه
۱۵۸ = پاسخ ها : ناهار
۱۵۹ = پاسخ ها : جواهر
۱۶۰ = پاسخ ها : کرگدن
۱۶۱ = پاسخ ها : استخر
۱۶۲ = پاسخ ها : کارون
۱۶۳ = پاسخ ها : کشمیر
۱۶۴ = پاسخ ها : باران
۱۶۵ = پاسخ ها : اسفند
۱۶۶ = پاسخ ها : سماور
۱۶۷ = پاسخ ها : اهواز
۱۶۸ = پاسخ ها : شاگرد
۱۶۹ = پاسخ ها : انگور
۱۷۰ = پاسخ ها : سخاوت
۱۷۱ = پاسخ ها : نیمرو
۱۷۲ = پاسخ ها : کفتار
۱۷۳ = پاسخ ها : زنبیل
۱۷۴ = پاسخ ها : پیروز
۱۷۵ = پاسخ ها : پارچه
۱۷۶ = پاسخ ها : بادام
۱۷۷ = پاسخ ها : فریزر
۱۷۸ = پاسخ ها : صاعقه
۱۷۹ = پاسخ ها : سرسره
۱۸۰ = پاسخ ها : بخاری
۱۸۱ = پاسخ ها : قافیه
۱۸۲ = پاسخ ها : کابوس
۱۸۳ = پاسخ ها : پراید
۱۸۴ = پاسخ ها : اشکنه
۱۸۵ = پاسخ ها : سرطان
۱۸۶ = پاسخ ها : صندوق
۱۸۷ = پاسخ ها : مامان
۱۸۸ = پاسخ ها : مهندس
۱۸۹ = پاسخ ها : شوفاژ
۱۹۰ = پاسخ ها : اضطراب
۱۹۱ = پاسخ ها : ادبیات
۱۹۲ = پاسخ ها : نارنجی
۱۹۳ = پاسخ ها : بابونه
۱۹۴ = پاسخ ها : عنکبوت
۱۹۵ = پاسخ ها : کاروان
۱۹۶ = پاسخ ها : کارمند
۱۹۷ = پاسخ ها : کاناپه
۱۹۸ = پاسخ ها : کیبورد
۱۹۹ = پاسخ ها : پیراهن
۲۰۰ = پاسخ ها : اصفهان
۲۰۱ = پاسخ ها : استکان
۲۰۲ = پاسخ ها : آلاسکا
۲۰۳ = پاسخ ها : دریاچه
۲۰۴ = پاسخ ها : کامیون
۲۰۵ = پاسخ ها : خورشید
۲۰۶ = پاسخ ها : شیرینی
۲۰۷ = پاسخ ها : کانادا
۲۰۸ = پاسخ ها : موبایل
۲۰۹ = پاسخ ها : پرتقال
۲۱۰ = پاسخ ها : سیستان
۲۱۱ = پاسخ ها : لاهیجان
۲۱۲ = پاسخ ها : عربستان
۲۱۳ = پاسخ ها : دانشگاه
۲۱۴ = پاسخ ها : تکواندو
۲۱۵ = پاسخ ها : اقیانوس
۲۱۶ = پاسخ ها : ساندویچ
۲۱۷ = پاسخ ها : کانتینر
۲۱۸ = پاسخ ها : موزاییک
۲۱۹ = پاسخ ها : هیمالیا
۲۲۰ = پاسخ ها : رستوران
۲۲۱ = پاسخ ها : دانشمند
۲۲۲ = پاسخ ها : ایتالیا
۲۲۳ = پاسخ ها : سرشماری
۲۲۴ = پاسخ ها : کارتینگ
۲۲۵ = پاسخ ها : اوکراین
۲۲۶ = پاسخ ها : دانستنی
۲۲۷ = پاسخ ها : کوهستان
۲۲۸ = پاسخ ها : شرمندگی
۲۲۹ = پاسخ ها : دانمارک
۲۳۰ = پاسخ ها : نمایشگر
۲۳۱ = پاسخ ها : کردستان
۲۳۲ = پاسخ ها : هندوانه
۲۳۳ = پاسخ ها : بادمجان
۲۳۴ = پاسخ ها : کارخانه
۲۳۵ = پاسخ ها : ورزشگاه
۲۳۶ = پاسخ ها : کانتینر
۲۳۷ = پاسخ ها : گردشگری
۲۳۸ = پاسخ ها : تروریست
۲۳۹ = پاسخ ها : شاهنامه
۲۴۰ = پاسخ ها : پیراشکی
۲۴۱ = پاسخ ها : راهنمایی
۲۴۲ = پاسخ ها : ماکارونی
۲۴۳ = پاسخ ها : کرمانشاه
۲۴۴ = پاسخ ها : تلویزیون
۲۴۵ = پاسخ ها : مازندران
۲۴۶ = پاسخ ها : بلوچستان
۲۴۷ = پاسخ ها : دبیرستان
۲۴۸ = پاسخ ها : چهارشنبه
۲۴۹ = پاسخ ها : الگوریتم
۲۵۰ = پاسخ ها : ارمنستان
۲۵۱ = پاسخ ها : بنده
۲۵۲ = پاسخ ها : ساحل
۲۵۳ = پاسخ ها : قرار
۲۵۴ = پاسخ ها : راسو
۲۵۵ = پاسخ ها : نخود
۲۵۶ = پاسخ ها : ماهر
۲۵۷ = پاسخ ها : سالن
۲۵۸ = پاسخ ها : کمند
۲۵۹ = پاسخ ها : بالن
۲۶۰ = پاسخ ها : ماست
۲۶۱ = پاسخ ها : مهتاب
۲۶۲ = پاسخ ها : سمندر
۲۶۳ = پاسخ ها : نارون
۲۶۴ = پاسخ ها : خندان
۲۶۵ = پاسخ ها : فاصله
۲۶۶ = پاسخ ها : پیتزا
۲۶۷ = پاسخ ها : ترانه
۲۶۸ = پاسخ ها : سیبری
۲۶۹ = پاسخ ها : استاد
۲۷۰ = پاسخ ها : سالار
۲۷۱ = پاسخ ها : خشخاش
۲۷۲ = پاسخ ها : گاراژ
۲۷۳ = پاسخ ها : قندیل
۲۷۴ = پاسخ ها : درشکه
۲۷۵ = پاسخ ها : نمایش
۲۷۶ = پاسخ ها : سنگین
۲۷۷ = پاسخ ها : پایین
۲۷۸ = پاسخ ها : زرافه
۲۷۹ = پاسخ ها : بیمار
۲۸۰ = پاسخ ها : قلاده
۲۸۱ = پاسخ ها : قابلمه
۲۸۲ = پاسخ ها : باشگاه
۲۸۳ = پاسخ ها : خیابان
۲۸۴ = پاسخ ها : آنلاین
۲۸۵ = پاسخ ها : سرامیک
۲۸۶ = پاسخ ها : باقالی
۲۸۷ = پاسخ ها : کاشانه
۲۸۸ = پاسخ ها : پپرونی
۲۸۹ = پاسخ ها : کاراته
۲۹۰ = پاسخ ها : مبلمان
۲۹۱ = پاسخ ها : میزبان
۲۹۲ = پاسخ ها : کارگاه
۲۹۳ = پاسخ ها : مالیات
۲۹۴ = پاسخ ها : پیشخوان
۲۹۵ = پاسخ ها : اندیمشک
۲۹۶ = پاسخ ها : پلاکارد
۲۹۷ = پاسخ ها : سرایدار
۲۹۸ = پاسخ ها : کاراگاه
۲۹۹ = پاسخ ها : بادیگارد
۳۰۰ = پاسخ ها : دکوراسیون
۳۰۱ = پاسخ ها : خام
۳۰۲ = پاسخ ها : رسا
۳۰۳ = پاسخ ها : سیب
۳۰۴ = پاسخ ها : جیپ
۳۰۵ = پاسخ ها : بابل
۳۰۶ = پاسخ ها : شاغل
۳۰۷ = پاسخ ها : قمار
۳۰۸ = پاسخ ها : هندل
۳۰۹ = پاسخ ها : تنظیم
۳۱۰ = پاسخ ها : بوشهر
۳۱۱ = پاسخ ها : میناب
۳۱۲ = پاسخ ها : قلابی
۳۱۳ = پاسخ ها : آپارات
۳۱۴ = پاسخ ها : اقاقیا
۳۱۵ = پاسخ ها : خوزستان

مرحله ۲

مرحله ی ۲ بازی ماهرخ (مکتب خانه ی ۲)

۱ = پاسخ ها : دوغ * آب
۲ = پاسخ ها : به * یار
۳ = پاسخ ها : سرد * سیر
۴ = پاسخ ها : دام * دار
۵ = پاسخ ها : عزا * دار
۶ = پاسخ ها : چرخ * کار
۷ = پاسخ ها : تن * پرور
۸ = پاسخ ها : درد * آور
۹ = پاسخ ها : فال * گیر
۱۰ = پاسخ ها : خنده * دار
۱۱ = پاسخ ها : حساب * دار
۱۲ = پاسخ ها : پنچر * گیر
۱۳ = پاسخ ها : کیلو * متر
۱۴ = پاسخ ها : استاد * یار
۱۵ = پاسخ ها : سیمان * کار
۱۶ = پاسخ ها : درد * سر
۱۷ = پاسخ ها : تنش * زا
۱۸ = پاسخ ها : هنر * جو
۱۹ = پاسخ ها : سنگ * دل
۲۰ = پاسخ ها : پس * رفت
۲۱ = پاسخ ها : خوش * رو
۲۲ = پاسخ ها : راه * حل
۲۳ = پاسخ ها : شب * پره
۲۴ = پاسخ ها : آب * رنگ
۲۵ = پاسخ ها : راه * زن
۲۶ = پاسخ ها : نفر * بر
۲۷ = پاسخ ها : خر * مگس
۲۸ = پاسخ ها : سر * بند
۲۹ = پاسخ ها : لاک * پشت
۳۰ = پاسخ ها : دل * تنگ
۳۱ = پاسخ ها : جنگ * جو
۳۲ = پاسخ ها : شاه * توت
۳۳ = پاسخ ها : قطب * نما
۳۴ = پاسخ ها : سیم * چین
۳۵ = پاسخ ها : مه * آلود
۳۶ = پاسخ ها : شاه * کار
۳۷ = پاسخ ها : آرام * پز
۳۸ = پاسخ ها : بت * پرست
۳۹ = پاسخ ها : دل * تنگی
۴۰ = پاسخ ها : نفس * گیر
۴۱ = پاسخ ها : شیر * موز
۴۲ = پاسخ ها : سر * رسید
۴۳ = پاسخ ها : کمر * بند
۴۴ = پاسخ ها : سر * بلند
۴۵ = پاسخ ها : مدیر * کل
۴۶ = پاسخ ها : کف * گرگی
۴۷ = پاسخ ها : شتر * مرغ
۴۸ = پاسخ ها : غذا * ساز
۴۹ = پاسخ ها : بند * باز
۵۰ = پاسخ ها : دل * بسته
۵۱ = پاسخ ها : لج * بازی
۵۲ = پاسخ ها : شاه * دزد
۵۳ = پاسخ ها : قند * شکن
۵۴ = پاسخ ها : نمک * دان
۵۵ = پاسخ ها : شهر * دار
۵۶ = پاسخ ها : گاو * آهن
۵۷ = پاسخ ها : جاه * طلب
۵۸ = پاسخ ها : سال * گرد
۵۹ = پاسخ ها : دروغ * گو
۶۰ = پاسخ ها : زرد * آلو
۶۱ = پاسخ ها : کیف * قاپ
۶۲ = پاسخ ها : حشره * کش
۶۳ = پاسخ ها : هفت * سین
۶۴ = پاسخ ها : عدس * پلو
۶۵ = پاسخ ها : شاه * راه
۶۶ = پاسخ ها : مار * پیچ
۶۷ = پاسخ ها : پیش * رفت
۶۸ = پاسخ ها : میز * گرد
۶۹ = پاسخ ها : آرام * گاه
۷۰ = پاسخ ها : نفس * تنگی
۷۱ = پاسخ ها : گرم * سیری
۷۲ = پاسخ ها : سرخ * پوست
۷۳ = پاسخ ها : قرار * داد
۷۴ = پاسخ ها : خوش * شانس
۷۵ = پاسخ ها : وحشت * زده
۷۶ = پاسخ ها : شاه * نشین
۷۷ = پاسخ ها : ذغال * سنگ
۷۸ = پاسخ ها : حواس * پرت
۷۹ = پاسخ ها : آرایش * گر
۸۰ = پاسخ ها : ناخن * گیر
۸۱ = پاسخ ها : خنده * دار
۸۲ = پاسخ ها : هنر * پیشه
۸۳ = پاسخ ها : بانک * دار
۸۴ = پاسخ ها : چشم * پوشی
۸۵ = پاسخ ها : جان * پناه
۸۶ = پاسخ ها : خوش * شناس
۸۷ = پاسخ ها : خود * نویس
۸۸ = پاسخ ها : درآمد * زا
۸۹ = پاسخ ها : دیده * بان
۹۰ = پاسخ ها : خام * خوار
۹۱ = پاسخ ها : جمع * آوری
۹۲ = پاسخ ها : نور * چشمی
۹۳ = پاسخ ها : پس * انداز
۹۴ = پاسخ ها : خدا * پرست
۹۵ = پاسخ ها : امام * زاده
۹۶ = پاسخ ها : اتاق * خواب
۹۷ = پاسخ ها : کشتی * گیر
۹۸ = پاسخ ها : شهر * بانو
۹۹ = پاسخ ها : نادر * شاه
۱۰۰ = پاسخ ها : جهان * گرد
۱۰۱ = پاسخ ها : مار * ماهی
۱۰۲ = پاسخ ها : آتش * نشان
۱۰۳ = پاسخ ها : چهل * چراغ
۱۰۴ = پاسخ ها : چلو * کباب
۱۰۵ = پاسخ ها : بزرگ * راه
۱۰۶ = پاسخ ها : گوجه * سبز
۱۰۷ = پاسخ ها : برادر * زن
۱۰۸ = پاسخ ها : پدر * بزرگ
۱۰۹ = پاسخ ها : شیشه * شور
۱۱۰ = پاسخ ها : آب * معدنی
۱۱۱ = پاسخ ها : زیر * زمین
۱۱۲ = پاسخ ها : جا * لباسی
۱۱۳ = پاسخ ها : سوار * کار
۱۱۴ = پاسخ ها : سنگ * نورد
۱۱۵ = پاسخ ها : بمب * افکن
۱۱۶ = پاسخ ها : تاس * کباب
۱۱۷ = پاسخ ها : نجات * بخش
۱۱۸ = پاسخ ها : خراب * کار
۱۱۹ = پاسخ ها : کوه * نورد
۱۲۰ = پاسخ ها : اجاق * گاز
۱۲۱ = پاسخ ها : ریش * سفید
۱۲۲ = پاسخ ها : سایه * بان
۱۲۳ = پاسخ ها : آتش * فشان
۱۲۴ = پاسخ ها : چراغ * قوه
۱۲۵ = پاسخ ها : خانه * دار
۱۲۶ = پاسخ ها : گردن * بند
۱۲۷ = پاسخ ها : خدمت * کار
۱۲۸ = پاسخ ها : شمشیر * زن
۱۲۹ = پاسخ ها : سر * افراز
۱۳۰ = پاسخ ها : زیر * انداز
۱۳۱ = پاسخ ها : استان * دار
۱۳۲ = پاسخ ها : شیرین * عقل
۱۳۳ = پاسخ ها : مدیر * عامل
۱۳۴ = پاسخ ها : سخت * افزار
۱۳۵ = پاسخ ها : آشپز * خانه
۱۳۶ = پاسخ ها : سینه * پهلو
۱۳۷ = پاسخ ها : کار * پرداز
۱۳۸ = پاسخ ها : قرمه * سبزی
۱۳۹ = پاسخ ها : خلیج * فارس
۱۴۰ = پاسخ ها : نرم * افزار
۱۴۱ = پاسخ ها : خود * پرداز
۱۴۲ = پاسخ ها : کارت * خوان
۱۴۳ = پاسخ ها : ریسک * پذیر
۱۴۴ = پاسخ ها : کوله * پشتی
۱۴۵ = پاسخ ها : مدار * بسته
۱۴۶ = پاسخ ها : کولر * گازی
۱۴۷ = پاسخ ها : توت * فرنگی
۱۴۸ = پاسخ ها : اسباب * کشی
۱۴۹ = پاسخ ها : سیب * زمینی
۱۵۰ = پاسخ ها : هیجان * زده
۱۵۱ = پاسخ ها : دانش * آموز
۱۵۲ = پاسخ ها : جوجه * تیغی
۱۵۳ = پاسخ ها : عقب * نشینی
۱۵۴ = پاسخ ها : جارو * برقی
۱۵۵ = پاسخ ها : کتاب * خانه
۱۵۶ = پاسخ ها : چشم * انداز
۱۵۷ = پاسخ ها : امیر * کبیر
۱۵۸ = پاسخ ها : خاک * انداز
۱۵۹ = پاسخ ها : بندر * عباس
۱۶۰ = پاسخ ها : پرورش * گاه
۱۶۱ = پاسخ ها : پیمان * کار
۱۶۲ = پاسخ ها : فوق * دکترا
۱۶۳ = پاسخ ها : مغازه * دار
۱۶۴ = پاسخ ها : عذر * خواهی
۱۶۵ = پاسخ ها : صرفه * جویی
۱۶۶ = پاسخ ها : فرمان * دار
۱۶۷ = پاسخ ها : بین * الملل
۱۶۸ = پاسخ ها : اسباب * بازی
۱۶۹ = پاسخ ها : پارچه * فروش
۱۷۰ = پاسخ ها : صورت * مسئله
۱۷۱ = پاسخ ها : زاینده * رود
۱۷۲ = پاسخ ها : رئیس * جمهور
۱۷۳ = پاسخ ها : موسیقی * دان
۱۷۴ = پاسخ ها : زیر * دریایی
۱۷۵ = پاسخ ها : شیرین * بیان
۱۷۶ = پاسخ ها : رنگین * کمان
۱۷۷ = پاسخ ها : شرکت * کننده
۱۷۸ = پاسخ ها : سیاست * مدار
۱۷۹ = پاسخ ها : دست * پرورده
۱۸۰ = پاسخ ها : دندان * پزشک
۱۸۱ = پاسخ ها : جمعه * بازار
۱۸۲ = پاسخ ها : پدر * خوانده
۱۸۳ = پاسخ ها : آفتاب * پرست
۱۸۴ = پاسخ ها : مصرف * کننده
۱۸۵ = پاسخ ها : دیوانه * وار
۱۸۶ = پاسخ ها : نتیجه * گیری
۱۸۷ = پاسخ ها : شگفت * انگیز
۱۸۸ = پاسخ ها : زیست * شناسی
۱۸۹ = پاسخ ها : وکیل * مدافع
۱۹۰ = پاسخ ها : پنهان * کاری
۱۹۱ = پاسخ ها : سرمایه * گذار
۱۹۲ = پاسخ ها : دروازه * قرآن
۱۹۳ = پاسخ ها : شرکت * تعاونی
۱۹۴ = پاسخ ها : تولید * کننده
۱۹۵ = پاسخ ها : چشم * به * راه
۱۹۶ = پاسخ ها : برنامه * ریزی
۱۹۷ = پاسخ ها : تک * تیر * انداز
۱۹۸ = پاسخ ها : منحصر * به * فرد
۱۹۹ = پاسخ ها : شیر * موز * بستنی
۲۰۰ = پاسخ ها : فیلم * نامه * نویس

مرحله ۳

مرحله ی ۳ بازی ماهرخ (اکابر ۱)

۱ = پاسخ ها : گل * خار
۲ = پاسخ ها : خیر * شر
۳ = پاسخ ها : شاخ * دم
۴ = پاسخ ها : تو * شما
۵ = پاسخ ها : تر * خشک
۶ = پاسخ ها : زر * سیم
۷ = پاسخ ها : تب * درد
۸ = پاسخ ها : آب * برق
۹ = پاسخ ها : مخ * هوش
۱۰ = پاسخ ها : پا * قلب
۱۱ = پاسخ ها : لک * پیس
۱۲ = پاسخ ها : جر * بحث
۱۳ = پاسخ ها : گل * خاک
۱۴ = پاسخ ها : پر * بال
۱۵ = پاسخ ها : غم * غصه
۱۶ = پاسخ ها : خم * برش
۱۷ = پاسخ ها : سس * نمک
۱۸ = پاسخ ها : رگ * خون
۱۹ = پاسخ ها : نخ * کوک
۲۰ = پاسخ ها : جد * پدر
۲۱ = پاسخ ها : سد * رود
۲۲ = پاسخ ها : زن * مرد
۲۳ = پاسخ ها : تن * بدن
۲۴ = پاسخ ها : رخ * نما
۲۵ = پاسخ ها : تل * تپه
۲۶ = پاسخ ها : سه * هفت
۲۷ = پاسخ ها : نی * نوا
۲۸ = پاسخ ها : شش * ریه
۲۹ = پاسخ ها : شک * ریا
۳۰ = پاسخ ها : نم * خیس
۳۱ = پاسخ ها : سن * سال
۳۲ = پاسخ ها : شب * روز
۳۳ = پاسخ ها : سم * مرگ
۳۴ = پاسخ ها : آب * آتش
۳۵ = پاسخ ها : آج * کفش
۳۶ = پاسخ ها : غش * ضعف
۳۷ = پاسخ ها : شل * سفت
۳۸ = پاسخ ها : حل * فصل
۳۹ = پاسخ ها : نه * هشت
۴۰ = پاسخ ها : کج * صاف
۴۱ = پاسخ ها : فر * گاز
۴۲ = پاسخ ها : دی * مهر
۴۳ = پاسخ ها : سر * راز
۴۴ = پاسخ ها : کر * کور
۴۵ = پاسخ ها : قد * وزن
۴۶ = پاسخ ها : خس * خار
۴۷ = پاسخ ها : سیل * بلا
۴۸ = پاسخ ها : دل * عقل
۴۹ = پاسخ ها : شب * سحر
۵۰ = پاسخ ها : بو * عطر
۵۱ = پاسخ ها : شط * رود
۵۲ = پاسخ ها : صف * نان
۵۳ = پاسخ ها : یخ * سرد
۵۴ = پاسخ ها : آن * این
۵۵ = پاسخ ها : بم * رطب
۵۶ = پاسخ ها : پر * تشک
۵۷ = پاسخ ها : طب * دوا
۵۸ = پاسخ ها : دف * تار
۵۹ = پاسخ ها : درس * مشق
۶۰ = پاسخ ها : سنگ * خاک
۶۱ = پاسخ ها : کلم * پلو
۶۲ = پاسخ ها : کنت * لرد
۶۳ = پاسخ ها : تیغ * تیز
۶۴ = پاسخ ها : هند * چین
۶۵ = پاسخ ها : قبل * بعد
۶۶ = پاسخ ها : مار * موش
۶۷ = پاسخ ها : یار * غار
۶۸ = پاسخ ها : هاج * واج
۶۹ = پاسخ ها : رنو * پژو
۷۰ = پاسخ ها : عمو * عمه
۷۱ = پاسخ ها : قلک * پول
۷۲ = پاسخ ها : کسب * کار
۷۳ = پاسخ ها : خشم * غضب
۷۴ = پاسخ ها : عیش * نوش
۷۵ = پاسخ ها : سه * چهار
۷۶ = پاسخ ها : کم * زیاد
۷۷ = پاسخ ها : طیب * حلال
۷۸ = پاسخ ها : جشن * جنگ
۷۹ = پاسخ ها : شرق * غرب
۸۰ = پاسخ ها : جیب * لباس
۸۱ = پاسخ ها : دیو * دلبر
۸۲ = پاسخ ها : مهر * آبان
۸۳ = پاسخ ها : جین * کتان
۸۴ = پاسخ ها : در * پنجره
۸۵ = پاسخ ها : حرم * ضریح
۸۶ = پاسخ ها : قلم * دفتر
۸۷ = پاسخ ها : تار * فلوت
۸۸ = پاسخ ها : قفل * کلید
۸۹ = پاسخ ها : کمد * بوفه
۹۰ = پاسخ ها : موش * گربه
۹۱ = پاسخ ها : جشن * سرور
۹۲ = پاسخ ها : نام * نشان
۹۳ = پاسخ ها : شاه * ملکه
۹۴ = پاسخ ها : کفش * کفاش
۹۵ = پاسخ ها : عمو * دایی
۹۶ = پاسخ ها : چای * قهوه
۹۷ = پاسخ ها : عرب * فارس
۹۸ = پاسخ ها : دشت * صحرا
۹۹ = پاسخ ها : نان * خمیر
۱۰۰ = پاسخ ها : برس * شانه
۱۰۱ = پاسخ ها : اسب * قاطر
۱۰۲ = پاسخ ها : کبر * غرور
۱۰۳ = پاسخ ها : پتو * بالش
۱۰۴ = پاسخ ها : فرش * قالی
۱۰۵ = پاسخ ها : شک * تردید
۱۰۶ = پاسخ ها : چاه * چاله
۱۰۷ = پاسخ ها : جت * سفینه
۱۰۸ = پاسخ ها : روح * روان
۱۰۹ = پاسخ ها : ژن * وراثت
۱۱۰ = پاسخ ها : بم * کرمان
۱۱۱ = پاسخ ها : عقاب * کرکس
۱۱۲ = پاسخ ها : هل * زعفران
۱۱۳ = پاسخ ها : پوند * یورو
۱۱۴ = پاسخ ها : گریه * زاری
۱۱۵ = پاسخ ها : چنگ * دندان
۱۱۶ = پاسخ ها : آتش * خاکستر
۱۱۷ = پاسخ ها : پونه * نعناع
۱۱۸ = پاسخ ها : دز * سد * رود
۱۱۹ = پاسخ ها : کر * لال * کور
۱۲۰ = پاسخ ها : خوب * بد * زشت
۱۲۱ = پاسخ ها : جن * پری * انس
۱۲۲ = پاسخ ها : چپ * جلو * بالا
۱۲۳ = پاسخ ها : سم * نعل * اسب
۱۲۴ = پاسخ ها : مس * آهن * فولاد
۱۲۵ = پاسخ ها : لب * چشم * دهان
۱۲۶ = پاسخ ها : یس * حمد * بقره
۱۲۷ = پاسخ ها : ین * وون * یوان
۱۲۸ = پاسخ ها : سر * چشم * دهان
۱۲۹ = پاسخ ها : حر * وهب * حبیب
۱۳۰ = پاسخ ها : جو * ذرت * گندم
۱۳۱ = پاسخ ها : مو * مژه * ابرو
۱۳۲ = پاسخ ها : اره * چکش * میخ
۱۳۳ = پاسخ ها : ول * رها * آزاد
۱۳۴ = پاسخ ها : حج * خمس * زکات
۱۳۵ = پاسخ ها : رم * آتن * لندن
۱۳۶ = پاسخ ها : چک * پول * سفته
۱۳۷ = پاسخ ها : تن * گرم * کیلو
۱۳۸ = پاسخ ها : ری * طوس * زابل
۱۳۹ = پاسخ ها : دل * جگر * قلوه
۱۴۰ = پاسخ ها : چاق * خپل * تپل
۱۴۱ = پاسخ ها : لر * کرد * فارس
۱۴۲ = پاسخ ها : رپ * پاپ * سنتی
۱۴۳ = پاسخ ها : کی * کجا * چطور
۱۴۴ = پاسخ ها : آش * سوپ * عدسی
۱۴۵ = پاسخ ها : لودر * جرثقیل
۱۴۶ = پاسخ ها : جزر * مد * دریا
۱۴۷ = پاسخ ها : سل * وبا * کزاز
۱۴۸ = پاسخ ها : سکه * طلا * نقره
۱۴۹ = پاسخ ها : خدا * عرش * ملک
۱۵۰ = پاسخ ها : روز * ماه * سال
۱۵۱ = پاسخ ها : سنگ * خاک * کلوخ
۱۵۲ = پاسخ ها : گاز * ترمز * کلاچ
۱۵۳ = پاسخ ها : پول * وام * بانک
۱۵۴ = پاسخ ها : سرد * گرم * ولرم
۱۵۵ = پاسخ ها : جک * چرخ * زاپاس
۱۵۶ = پاسخ ها : کف * سقف * دیوار
۱۵۷ = پاسخ ها : پی * بنا * معمار
۱۵۸ = پاسخ ها : سی * چهل * پنجاه
۱۵۹ = پاسخ ها : پول * مال * منال
۱۶۰ = پاسخ ها : علی * رضا * محمد
۱۶۱ = پاسخ ها : چین * کره * ژاپن
۱۶۲ = پاسخ ها : رم * مصر * ایران
۱۶۳ = پاسخ ها : دام * تله * شکار
۱۶۴ = پاسخ ها : ده * شهر * روستا
۱۶۵ = پاسخ ها : زرد * آبی * قرمز
۱۶۶ = پاسخ ها : کش * زیپ * شلوار
۱۶۷ = پاسخ ها : صد * نود * هشتاد
۱۶۸ = پاسخ ها : ماش * عدس * نخود
۱۶۹ = پاسخ ها : بت * خدا * شیطان
۱۷۰ = پاسخ ها : کد * عدد * شماره
۱۷۱ = پاسخ ها : شیر * ببر * گربه
۱۷۲ = پاسخ ها : سیب * موز * انار
۱۷۳ = پاسخ ها : قند * چای * قهوه
۱۷۴ = پاسخ ها : آبی * سبز * مشکی
۱۷۵ = پاسخ ها : درک * فهم * شعور
۱۷۶ = پاسخ ها : طلا * نقره * برنز
۱۷۷ = پاسخ ها : تخت * تشک * لحاف
۱۷۸ = پاسخ ها : عید * جشن * نوروز
۱۷۹ = پاسخ ها : ذرت * گندم * سویا
۱۸۰ = پاسخ ها : کلم * خیار * گوجه
۱۸۱ = پاسخ ها : برگ * ساقه * درخت
۱۸۲ = پاسخ ها : شور * ترش * شیرین
۱۸۳ = پاسخ ها : جنگ * جدال * دعوا
۱۸۴ = پاسخ ها : شن * سنگ * بیابان
۱۸۵ = پاسخ ها : بز * گاو * گوسفند
۱۸۶ = پاسخ ها : حزب * باند * گروه
۱۸۷ = پاسخ ها : قشم * سیری * لاوان
۱۸۸ = پاسخ ها : پیر * جوان * کودک
۱۸۹ = پاسخ ها : ژست * عکس * آتلیه
۱۹۰ = پاسخ ها : قم * یزد * اصفهان
۱۹۱ = پاسخ ها : شنا * دریا * قایق
۱۹۲ = پاسخ ها : آتش * فندک * کبریت
۱۹۳ = پاسخ ها : هفت * هشت * پانزده
۱۹۴ = پاسخ ها : کوه * جنگل * دریا
۱۹۵ = پاسخ ها : آهک * ماسه * سیمان
۱۹۶ = پاسخ ها : نماز * روزه * زکات
۱۹۷ = پاسخ ها : توپ * تانک * مسلسل
۱۹۸ = پاسخ ها : یزد * فارس * کرمان
۱۹۹ = پاسخ ها : سپر * نیزه * شمشیر
۲۰۰ = پاسخ ها : عدس * نخود * لوبیا
۲۰۱ = پاسخ ها : بند * ماده * تبصره
۲۰۲ = پاسخ ها : لعل * زمرد * یاقوت
۲۰۳ = پاسخ ها : فنچ * بلبل * قناری
۲۰۴ = پاسخ ها : میز * مبل * کاناپه
۲۰۵ = پاسخ ها : رشت * ساری * گرگان
۲۰۶ = پاسخ ها : ابر * تگرگ * باران
۲۰۷ = پاسخ ها : دریا * ساحل * جنگل
۲۰۸ = پاسخ ها : سقف * بلوک * تیرچه
۲۰۹ = پاسخ ها : بید * چنار * نارون
۲۱۰ = پاسخ ها : زحل * زمین * مشتری
۲۱۱ = پاسخ ها : کولر * سرما * گرما
۲۱۲ = پاسخ ها : پدر * مادر * فرزند
۲۱۳ = پاسخ ها : فطر * روزه * رمضان
۲۱۴ = پاسخ ها : کمیل * ندبه * توسل
۲۱۵ = پاسخ ها : فارابی * خوارزمی
۲۱۶ = پاسخ ها : بار * وانت * نیسان
۲۱۷ = پاسخ ها : دجله * فرات * کارون
۲۱۸ = پاسخ ها : توپ * تور * والیبال
۲۱۹ = پاسخ ها : چوب * الوار * نجاری
۲۲۰ = پاسخ ها : پفک * چیپس * کرانچی
۲۲۱ = پاسخ ها : نبوت * معاد * توحید
۲۲۲ = پاسخ ها : راه * جاده * آسفالت
۲۲۳ = پاسخ ها : شروع * آغاز * پایان
۲۲۴ = پاسخ ها : قوری * کتری * سماور
۲۲۵ = پاسخ ها : پنیر * گردو * بادام
۲۲۶ = پاسخ ها : کارد * قاشق * چنگال
۲۲۷ = پاسخ ها : نهنگ * کوسه * دلفین
۲۲۸ = پاسخ ها : رجب * شعبان * رمضان
۲۲۹ = پاسخ ها : سه * هزار * میلیارد
۲۳۰ = پاسخ ها : هلو * شلیل * زردآلو
۲۳۱ = پاسخ ها : بندر * خلیج * اسکله
۲۳۲ = پاسخ ها : هوا * زمین * زیرزمین
۲۳۳ = پاسخ ها : مرغ * ماهی * بوقلمون
۲۳۴ = پاسخ ها : شام * ناهار * صبحانه
۲۳۵ = پاسخ ها : قرآن * انجیل * تورات
۲۳۶ = پاسخ ها : فیلم * سریال * تئاتر
۲۳۷ = پاسخ ها : جمعه * شنبه * یکشنبه
۲۳۸ = پاسخ ها : دار * اعدام * مجازات
۲۳۹ = پاسخ ها : هرمزگان * بندرعباس
۲۴۰ = پاسخ ها : کاشت * داشت * برداشت
۲۴۱ = پاسخ ها : خطکش * گونیا * نقاله
۲۴۲ = پاسخ ها : کلاه * دستکش * شالگردن
۲۴۳ = پاسخ ها : مترو * تاکسی * اتوبوس
۲۴۴ = پاسخ ها : لیمو * نارنج * پرتقال
۲۴۵ = پاسخ ها : آسیا * اروپا * آفریقا
۲۴۶ = پاسخ ها : برکه * مرداب * دریاچه
۲۴۷ = پاسخ ها : کباب * پیتزا * سوخاری
۲۴۸ = پاسخ ها : بنفش * صورتی * خاکستری
۲۴۹ = پاسخ ها : کتاب * مدرسه * آموزگار
۲۵۰ = پاسخ ها : عراق * سوریه * افغانستان
۲۵۱ = پاسخ ها : قصر * کاخ
۲۵۲ = پاسخ ها : راه * چاه
۲۵۳ = پاسخ ها : باز * بست
۲۵۴ = پاسخ ها : قرض * طلب
۲۵۵ = پاسخ ها : خشت * خام
۲۵۶ = پاسخ ها : قید * بند
۲۵۷ = پاسخ ها : پیچ * آچار
۲۵۸ = پاسخ ها : حرف * کلمه
۲۵۹ = پاسخ ها : گل * گلدان
۲۶۰ = پاسخ ها : آرام * اطلس
۲۶۱ = پاسخ ها : پست * ارسال
۲۶۲ = پاسخ ها : بزرگ * کوچک
۲۶۳ = پاسخ ها : بار * بندیل
۲۶۴ = پاسخ ها : سایه * روشن
۲۶۵ = پاسخ ها : پسته * فندق
۲۶۶ = پاسخ ها : فلج * اطفال
۲۶۷ = پاسخ ها : بند * تبصره
۲۶۸ = پاسخ ها : یال * کوپال
۲۶۹ = پاسخ ها : شمال * جنوب
۲۷۰ = پاسخ ها : فراز * فرود
۲۷۱ = پاسخ ها : کشتی * ناخدا
۲۷۲ = پاسخ ها : لانه * جاسوسی
۲۷۳ = پاسخ ها : جزیره * ساحل
۲۷۴ = پاسخ ها : دایره * قسمت
۲۷۵ = پاسخ ها : محیط * مساحت
۲۷۶ = پاسخ ها : کاروان * سفر
۲۷۷ = پاسخ ها : تالاب * مرداب
۲۷۸ = پاسخ ها : خاموش * روشن
۲۷۹ = پاسخ ها : شاهین * قرقی
۲۸۰ = پاسخ ها : سروان * سرهنگ
۲۸۱ = پاسخ ها : شیشه * اعتیاد
۲۸۲ = پاسخ ها : زنان * زایمان
۲۸۳ = پاسخ ها : تاکسی * کرایه
۲۸۴ = پاسخ ها : پیروزی * گشایش
۲۸۵ = پاسخ ها : تایر * آپاراتی
۲۸۶ = پاسخ ها : شانه * آرایشگر
۲۸۷ = پاسخ ها : برنده * بازنده
۲۸۸ = پاسخ ها : بودجه * برنامه
۲۸۹ = پاسخ ها : اندرونی * بیرونی
۲۹۰ = پاسخ ها : یادداشت * روزانه
۲۹۱ = پاسخ ها : زن * همسر * مادر
۲۹۲ = پاسخ ها : قند * نبات * شکلات
۲۹۳ = پاسخ ها : بها * ارزش * قیمت
۲۹۴ = پاسخ ها : سعدی * حافظ * خیام
۲۹۵ = پاسخ ها : مریخ * مشتری * زحل
۲۹۶ = پاسخ ها : قم * مشهد * جمکران
۲۹۷ = پاسخ ها : حال * گذشته * آینده
۲۹۸ = پاسخ ها : ریاضی * فیزیک * شیمی
۲۹۹ = پاسخ ها : مرجان * جلبک * اسفنج
۳۰۰ = پاسخ ها : ایمان * اعتماد * اعتقاد
۳۰۱ = پاسخ ها : مچ * ساعد
۳۰۲ = پاسخ ها : هوا * فضا
۳۰۳ = پاسخ ها : قیل * قال
۳۰۴ = پاسخ ها : ریش * سبیل
۳۰۵ = پاسخ ها : قلابی * بدل
۳۰۶ = پاسخ ها : افعی * کبری
۳۰۷ = پاسخ ها : یقه * آستین
۳۰۸ = پاسخ ها : ساعت * زمان
۳۰۹ = پاسخ ها : دید * بازدید
۳۱۰ = پاسخ ها : جعبه * کارتن
۳۱۱ = پاسخ ها : ورزش * سلامتی
۳۱۲ = پاسخ ها : شرکت * موسسه
۳۱۳ = پاسخ ها : فلات * کوهستان
۳۱۴ = پاسخ ها : کاشی * سرامیک
۳۱۵ = پاسخ ها : نگهداری * پشتیبانی

مرحله ی ۴ بازی ماهرخ (اکابر ۲)

۱ = پاسخ ها : به * سیب * دل * یار
۲ = پاسخ ها : رز * یاس * رس * خاک
۳ = پاسخ ها : لاک * جیغ * بره * میش
۴ = پاسخ ها : فن * هنر * شش * قلب
۵ = پاسخ ها : رنو * پژو * پل * دره
۶ = پاسخ ها : فر * گاز * گرگ * گله
۷ = پاسخ ها : سگ * خوک * کت * شلوار
۸ = پاسخ ها : آدم * حوا * مین * جنگ
۹ = پاسخ ها : جیب * کیف * رنگ * نما
۱۰ = پاسخ ها : برق * لامپ * جیغ * داد
۱۱ = پاسخ ها : چپ * راست * دیر * زود
۱۲ = پاسخ ها : مد * روز * دم * بازدم
۱۳ = پاسخ ها : جلا * برق * تلاش * کوشش
۱۴ = پاسخ ها : ابر * برف * شاه * گدا
۱۵ = پاسخ ها : لارو * حشره * قو * غاز
۱۶ = پاسخ ها : کیش * قشم * پلو * چلو
۱۷ = پاسخ ها : آه * مظلوم * عطر * بو
۱۸ = پاسخ ها : کند * تند * سرو * کاج
۱۹ = پاسخ ها : کاخ * کوخ * سرب * روی
۲۰ = پاسخ ها : عرب * عجم * فرش * موکت
۲۱ = پاسخ ها : قنات * چاه * سگ * قلاده
۲۲ = پاسخ ها : طعم * غذا * راه * جاده
۲۳ = پاسخ ها : عود * عنبر * شال * کلاه
۲۴ = پاسخ ها : ریز * درشت * لیز * لزج
۲۵ = پاسخ ها : شن * ماسه * جک * زاپاس
۲۶ = پاسخ ها : پر * خالی * تاب * توان
۲۷ = پاسخ ها : حمل * نقل * تیز * چاقو
۲۸ = پاسخ ها : ملت * امت * قلب * عروق
۲۹ = پاسخ ها : جاه * جلال * سیم * کابل
۳۰ = پاسخ ها : سنگ * لنگ * باند * خلاف
۳۱ = پاسخ ها : قضا * قدر * راز * نیاز
۳۲ = پاسخ ها : طی * پله * سپاه * ارتش
۳۳ = پاسخ ها : کش * قوس * سبزی * میوه
۳۴ = پاسخ ها : شام * حلب * سیخ * کباب
۳۵ = پاسخ ها : خامه * عسل * کوه * قله
۳۶ = پاسخ ها : دیا * آخرت * چپ * راست
۳۷ = پاسخ ها : ابر * باد * ریش * سبیل
۳۸ = پاسخ ها : قلک * پول * نام * نشان
۳۹ = پاسخ ها : باز * بسته * شرق * غرب
۴۰ = پاسخ ها : حسن * حسین * باغ * ویلا
۴۱ = پاسخ ها : فاز * نول * هدف * مراد
۴۲ = پاسخ ها : نخ * سوزن * آجر * بلوک
۴۳ = پاسخ ها : چپ * راست * شاه * ملکه
۴۴ = پاسخ ها : باک * بنزین * پیش * پس
۴۵ = پاسخ ها : تیر * ترکش * میخ * چکش
۴۶ = پاسخ ها : کمد * کشو * زنجیر * چرخ
۴۷ = پاسخ ها : سفره * نان * آمل * بابل
۴۸ = پاسخ ها : جهل * عقل * پاکت * نامه
۴۹ = پاسخ ها : دریا * کوه * خیار * کلم
۵۰ = پاسخ ها : چین * پکن * شکلات * تافی
۵۱ = پاسخ ها : اسم * فامیل * قند * شکر
۵۲ = پاسخ ها : تزار * سزار * ابر * باد
۵۳ = پاسخ ها : کار * رئیس * سود * زیان
۵۴ = پاسخ ها : عمه * خاله * قلب * کلیه
۵۵ = پاسخ ها : دیفتری * کزاز * دلار * ریال
۵۶ = پاسخ ها : قرن * هزاره * تلخ * شور
۵۷ = پاسخ ها : ریشه * ساقه * دام * تله
۵۸ = پاسخ ها : حضور * غیبت * عدد * رقم
۵۹ = پاسخ ها : خرید * فروش * آه * یتیم
۶۰ = پاسخ ها : صدا * تصویر * ظلم * جفا
۶۱ = پاسخ ها : تاج * تخت * فلک * تنبیه
۶۲ = پاسخ ها : بله * خیر * ماهی * دریا
۶۳ = پاسخ ها : گرم * سرد * شهر * روستا
۶۴ = پاسخ ها : روح * روان * طلا * جواهر
۶۵ = پاسخ ها : اپل * گوگل * سقز * بانه
۶۶ = پاسخ ها : حلوا * خرما * خرت * پرت
۶۷ = پاسخ ها : دین * دنیا * سیر * پیاز
۶۸ = پاسخ ها : چاه * قنات * شرق * شمال
۶۹ = پاسخ ها : تنگ * ماهی * کره * مربا
۷۰ = پاسخ ها : توت * تمشک * دزد * پلیس
۷۱ = پاسخ ها : نور * سایه * تیر * کمان
۷۲ = پاسخ ها : چشم * ابرو * رود * دریا
۷۳ = پاسخ ها : عصر * دوره * کشو * قفسه
۷۴ = پاسخ ها : غذا * آشپز * نقش * نگار
۷۵ = پاسخ ها : بیل * کلنگ * زلف * شانه
۷۶ = پاسخ ها : مته * دریل * شمر * یزید
۷۷ = پاسخ ها : گچ * سیمان * محمد * علی
۷۸ = پاسخ ها : تین * زیتون * تیر * خلاص
۷۹ = پاسخ ها : بند * رخت * درد * درمان
۸۰ = پاسخ ها : ضد * نقیض * شهر * روستا
۸۱ = پاسخ ها : لامپ * چراغ * صحرا * سراب
۸۲ = پاسخ ها : برج * بارو * حوض * استخر
۸۳ = پاسخ ها : پزشک * طبیب * درس * کتاب
۸۴ = پاسخ ها : خمس * زکات * عیب * ایراد
۸۵ = پاسخ ها : خسته * نالان * پرو * شیلی
۸۶ = پاسخ ها : کوه * دشت * طبیب * بیمار
۸۷ = پاسخ ها : درز * پارچه * بهشت * جهنم
۸۸ = پاسخ ها : دشت * کویر * رئیس * معاون
۸۹ = پاسخ ها : امام * رهبر * سوال * جواب
۹۰ = پاسخ ها : شمال * جنوب * حلال * حرام
۹۱ = پاسخ ها : آب * حیات * جعبه * کارتن
۹۲ = پاسخ ها : صدا * گوش * آهن * پلاستیک
۹۳ = پاسخ ها : قند * نبات * فال * تماشا
۹۴ = پاسخ ها : آبی * بنفش * املت * نیمرو
۹۵ = پاسخ ها : دنده * فرمان * ماه * هفته
۹۶ = پاسخ ها : چین * مالزی * میز * صندلی
۹۷ = پاسخ ها : دشمن * کینه * قیمه * قرمه
۹۸ = پاسخ ها : شاه * گدا * خزنده * پرنده
۹۹ = پاسخ ها : قرص * کپسول * خلیج * فارس
۱۰۰ = پاسخ ها : بوش * ترامپ * گوشت * نخود
۱۰۱ = پاسخ ها : نبی * پیامبر * تز * دکترا
۱۰۲ = پاسخ ها : آبی * بنفش * اطلس * آرام
۱۰۳ = پاسخ ها : موز * انگور * چشمه * رود
۱۰۴ = پاسخ ها : ترد * خوشمزه * قم * مشهد
۱۰۵ = پاسخ ها : سنگ * چوب * توشه * مسافر
۱۰۶ = پاسخ ها : حج * زیارت * سایه * روشن
۱۰۷ = پاسخ ها : تیک * تاک * دکتر * مهندس
۱۰۸ = پاسخ ها : فلکه * میدان * بام * برف
۱۰۹ = پاسخ ها : چپ * راست * شریک * کاسبی
۱۱۰ = پاسخ ها : مبل * راحتی * خار * خفیف
۱۱۱ = پاسخ ها : کولر * پکیج * فرش * قالی
۱۱۲ = پاسخ ها : لنت * ترمز * موس * هدفون
۱۱۳ = پاسخ ها : سیر * گرسنه * بیل * تیشه
۱۱۴ = پاسخ ها : تبلت * لپتاپ * زد * خورد
۱۱۵ = پاسخ ها : کتان * مخمل * شیعه * سنی
۱۱۶ = پاسخ ها : ترس * لرز * آب * خاک * باد
۱۱۷ = پاسخ ها : جنت * بهشت * هدیه * کادو
۱۱۸ = پاسخ ها : سیب * پرتقال * سنگ * آهن
۱۱۹ = پاسخ ها : چوب * آهن * بیشتر * کمتر
۱۲۰ = پاسخ ها : بیمه * درمان * چلو * پلو
۱۲۱ = پاسخ ها : پیچ * مهره * رها * آزاد
۱۲۲ = پاسخ ها : سکه * اسکناس * سرد * گرم
۱۲۳ = پاسخ ها : عروس * داماد * روح * شبح
۱۲۴ = پاسخ ها : پوست * مو * زمین * آسمان
۱۲۵ = پاسخ ها : پدر * بابا * خواب * رویا
۱۲۶ = پاسخ ها : دریا * دریاچه * اقیانوس
۱۲۷ = پاسخ ها : یوسف * زلیخا * مار * عقرب
۱۲۸ = پاسخ ها : کلاه * کاپشن * سمند * دنا
۱۲۹ = پاسخ ها : گل * گلدان * لوله * واشر
۱۳۰ = پاسخ ها : مریخ * زمین * سپاه * ارتش
۱۳۱ = پاسخ ها : موکت * قالی * کتاب * دفتر
۱۳۲ = پاسخ ها : جوجه * اردک * برف * باران
۱۳۳ = پاسخ ها : شب * تاریک * فیلم * نمایش
۱۳۴ = پاسخ ها : دیه * بیمه * تیبا * ساینا
۱۳۵ = پاسخ ها : رمز * راز * پوشک * شیرخشک
۱۳۶ = پاسخ ها : شیشه * پلاستیک * راه * چاه
۱۳۷ = پاسخ ها : قطار * اتوبوس * آه * ناله
۱۳۸ = پاسخ ها : مشهد * تهران * چای * سینی
۱۳۹ = پاسخ ها : رادیو * سینما * جیک * پوک
۱۴۰ = پاسخ ها : ربا * نزول * مجرد * متاهل
۱۴۱ = پاسخ ها : بنا * ساختمان * میش * بره
۱۴۲ = پاسخ ها : قند * نبات * مینا * دندان
۱۴۳ = پاسخ ها : جنگ * صلح * کشتی * کاراته
۱۴۴ = پاسخ ها : شام * میوه * همت * شیرودی
۱۴۵ = پاسخ ها : سان * رژه * چوب * سنگ * آهن
۱۴۶ = پاسخ ها : شتر * قافله * بندر * خلیج
۱۴۷ = پاسخ ها : سیل * زلزله * گرز * شمشیر
۱۴۸ = پاسخ ها : فرز * مته * آهنگ * موسیقی
۱۴۹ = پاسخ ها : نرم * آهسته * هقهق * گریه
۱۵۰ = پاسخ ها : زور * خشونت * دور * نزدیک
۱۵۱ = پاسخ ها : قطب * آهنربا * نور * سایه
۱۵۲ = پاسخ ها : قالی * موکت * سنجد * عناب
۱۵۳ = پاسخ ها : حریر * کتان * سیاه * سفید
۱۵۴ = پاسخ ها : کوسه * نهنگ * نجار * نقاش
۱۵۵ = پاسخ ها : شلیل * هلو * وزیر * معاون
۱۵۶ = پاسخ ها : قیر * آسفالت * کیک * تولد
۱۵۷ = پاسخ ها : دختر * پسر * هتل * رستوران
۱۵۸ = پاسخ ها : دیوار * سقف * ماه * خورشید
۱۵۹ = پاسخ ها : پونز * سنجاق * جمع * تفریق
۱۶۰ = پاسخ ها : تاب * سرسره * شمع * بخاری
۱۶۱ = پاسخ ها : پاککن * تراش * کارد * پنیر
۱۶۲ = پاسخ ها : کندر * بابونه * سیم * کابل
۱۶۳ = پاسخ ها : لیر * روپیه * شانس * اقبال
۱۶۴ = پاسخ ها : بلبل * قناری * برف * باران
۱۶۵ = پاسخ ها : گاوآهن * شخم * حافظ * سعدی
۱۶۶ = پاسخ ها : آفتاب * مهتاب * جنگ * جدال
۱۶۷ = پاسخ ها : بازیکن * مربی * تیره * تار
۱۶۸ = پاسخ ها : چمن * سبزه * کاشی * سرامیک
۱۶۹ = پاسخ ها : جزا * پاداش * جزوه * استاد
۱۷۰ = پاسخ ها : خمین * اراک * ماه * خورشید
۱۷۱ = پاسخ ها : سنگ * کاغذ * صدف * مروارید
۱۷۲ = پاسخ ها : تاب * پارک * زمین * خورشید
۱۷۳ = پاسخ ها : ضابطه * رابطه * خط * نقاشی
۱۷۴ = پاسخ ها : قطر * امارات * حرص * خساست
۱۷۵ = پاسخ ها : دیو * دلبر * چالش * مسابقه
۱۷۶ = پاسخ ها : کلیله * دمنه * سپاه * ارتش
۱۷۷ = پاسخ ها : قیر * آسفالت * اسب * قاطر
۱۷۸ = پاسخ ها : خنده * گریه * رنو * پراید
۱۷۹ = پاسخ ها : نمک * فلفل * کتاب * امتحان
۱۸۰ = پاسخ ها : بالن * پرواز * کاوه * ضحاک
۱۸۱ = پاسخ ها : بانک * بیمه * کارد * چنگال
۱۸۲ = پاسخ ها : لنج * قایق * جنسیس * لکسوس
۱۸۳ = پاسخ ها : کت * دامن * کافه * رستوران
۱۸۴ = پاسخ ها : صفر * محرم * پهلوی * قاجار
۱۸۵ = پاسخ ها : کار * کرامت * لوله * بخاری
۱۸۶ = پاسخ ها : شیون * زاری * پونه * نعناع
۱۸۷ = پاسخ ها : لامسه * بویایی * مال * منال
۱۸۸ = پاسخ ها : چاشنی * بمب * سکه * اسکناس
۱۸۹ = پاسخ ها : تور * دروازه * بانک * بورس
۱۹۰ = پاسخ ها : رمل * اصطرلاب * آمل * لاهیجان
۱۹۱ = پاسخ ها : کتاب * رساله * پارچ * لیوان
۱۹۲ = پاسخ ها : ریش * قیچی * پوستر * بروشور
۱۹۳ = پاسخ ها : سیب * گلابی * برجام * مذاکره
۱۹۴ = پاسخ ها : جار * جنجال * پرتقال * لیمو
۱۹۵ = پاسخ ها : انبه * موز * دیپلمات * سفیر
۱۹۶ = پاسخ ها : سیاره * ستاره * کولر * پنکه
۱۹۷ = پاسخ ها : مجنون * دیوانه * ذرت * سویا
۱۹۸ = پاسخ ها : ریشه * ساقه * برگ * سال * ماه
۱۹۹ = پاسخ ها : قاشق * چنگال * درهم * دینار
۲۰۰ = پاسخ ها : لب * دندان * زردچوبه * فلفل
۲۰۱ = پاسخ ها : گنج * قارون * خودکار * مداد
۲۰۲ = پاسخ ها : سرخک * سرخچه * گران * ارزان
۲۰۳ = پاسخ ها : لحظه * ثانیه * کرج * تهران
۲۰۴ = پاسخ ها : آب * فاضلاب * قیمه * بادمجان
۲۰۵ = پاسخ ها : مزدا * نیسان * کیم * لیوانی
۲۰۶ = پاسخ ها : میلگرد * بتون * دکتر * وکیل
۲۰۷ = پاسخ ها : ریاضی * فیزیک * دجله * فرات
۲۰۸ = پاسخ ها : قبیله * ایل * کدو * بادمجان
۲۰۹ = پاسخ ها : ماشین * موتور * شام * ناهار
۲۱۰ = پاسخ ها : گیلان * رشت * جمهوری * اسلامی
۲۱۱ = پاسخ ها : چالوس * هراز * هزار * میلیون
۲۱۲ = پاسخ ها : خرداد * شهریور * فیل * کرگدن
۲۱۳ = پاسخ ها : ژلوفون * بروفون * چشم * عینک
۲۱۴ = پاسخ ها : کیف * چمدان * کوروش * داریوش
۲۱۵ = پاسخ ها : انگلیس * فرانسه * تازه * کهنه
۲۱۶ = پاسخ ها : غل * زنجیر * تلویزیون * آنتن
۲۱۷ = پاسخ ها : مس * روی * چدن * روز * ماه * سال
۲۱۸ = پاسخ ها : سحر * افطار * ترامپ * اوباما
۲۱۹ = پاسخ ها : سند * پنجاب * شمر * عمر * حرمله
۲۲۰ = پاسخ ها : چین * روسیه * ساحر * جادوگر
۲۲۱ = پاسخ ها : بازار * خرید * ساواک * موصاد
۲۲۲ = پاسخ ها : بودجه * برنامه * بیت * ردیف
۲۲۳ = پاسخ ها : بزرگراه * بلوار * نیل * فرات
۲۲۴ = پاسخ ها : لبو * شلغم * چغندر * زن * شوهر
۲۲۵ = پاسخ ها : فک * دهان * قرآن * نماز * روزه
۲۲۶ = پاسخ ها : چادر * روسری * توپ * والیبال
۲۲۷ = پاسخ ها : قطار * اتوبوس * مریخ * مشتری
۲۲۸ = پاسخ ها : بیم * امید * دهه * صده * هزاره
۲۲۹ = پاسخ ها : بلوار * بزرگراه * کره * مربا
۲۳۰ = پاسخ ها : پکن * توکیو * عقیق * فیروزه
۲۳۱ = پاسخ ها : ماست * سرشیر * شامپو * صابون
۲۳۲ = پاسخ ها : دانشجو * مشروط * نفت * بنزین
۲۳۳ = پاسخ ها : دنده * موتور * عروس * داماد
۲۳۴ = پاسخ ها : دیگ * قابلمه * لوستر * آویز
۲۳۵ = پاسخ ها : قرص * شربت * تانک * هواپیما
۲۳۶ = پاسخ ها : قند * نبات * راگبی * هندبال
۲۳۷ = پاسخ ها : خزر * ارومیه * بهمن * اسفند
۲۳۸ = پاسخ ها : جوجه * اردک * زاگرس * البرز
۲۳۹ = پاسخ ها : شهر * کشور * صاعقه * گردباد
۲۴۰ = پاسخ ها : سمند * پراید * چادر * روسری
۲۴۱ = پاسخ ها : تمیز * کثیف * کشور * سرزمین
۲۴۲ = پاسخ ها : کوچه * بازار * انار * انگور
۲۴۳ = پاسخ ها : خرید * پاساژ * خانه * معمار
۲۴۴ = پاسخ ها : عربی * انگلیسی * گوجه * خیار
۲۴۵ = پاسخ ها : پیاز * جعفری * مسجد * حسینیه
۲۴۶ = پاسخ ها : عقل * قلب * فوتبال * والیبال
۲۴۷ = پاسخ ها : سپر * زره * کمباین * تراکتور
۲۴۸ = پاسخ ها : بازی * ورزش * تیمور * اسکناس
۲۴۹ = پاسخ ها : یزد * کردستان * ماهی * خرچنگ
۲۵۰ = پاسخ ها : ساعت * زمان * خرگوش * کانگرو
۲۵۱ = پاسخ ها : حساب * کتاب * موتور * دوچرخه
۲۵۲ = پاسخ ها : در * دیوار * زاهدان * سیستان
۲۵۳ = پاسخ ها : مترسک * جالیز * تشت * رسوایی
۲۵۴ = پاسخ ها : جیوه * هلیوم * شوفاژ * بخاری
۲۵۵ = پاسخ ها : کارد * چنگال * نفت * گازوئیل
۲۵۶ = پاسخ ها : شیر * روباه * ایران * انگلیس
۲۵۷ = پاسخ ها : کلاه * باران * ایران * آمریکا
۲۵۸ = پاسخ ها : زیره * زعفران * کتاب * دفترچه
۲۵۹ = پاسخ ها : شارژ * آپارتمان * کبریت * آتش
۲۶۰ = پاسخ ها : مجلس * نماینده * فاطمه * زهرا
۲۶۱ = پاسخ ها : متر * کیلومتر * حلقه * انگشتر
۲۶۲ = پاسخ ها : دفترچه * یادداشت * داد * فریاد
۲۶۳ = پاسخ ها : هیتلر * نازی * کارگر * کارمند
۲۶۴ = پاسخ ها : جیبوتی * سومالی * جغد * شاهین
۲۶۵ = پاسخ ها : تانک * هلیکوپتر * آذری * ترکی
۲۶۶ = پاسخ ها : کاراته * کشتی * خواهر * برادر
۲۶۷ = پاسخ ها : برنده * بازنده * کراچی * لاهور
۲۶۸ = پاسخ ها : دنیا * آخرت * مالزی * اندونزی
۲۶۹ = پاسخ ها : وانت * نیسان * کاشان * اصفهان
۲۷۰ = پاسخ ها : علی * محمد * رادیو * گرامافون
۲۷۱ = پاسخ ها : پرو * برزیل * منیزیوم * گوگرد
۲۷۲ = پاسخ ها : مسیحی * یهودی * ساعت * دستبند
۲۷۳ = پاسخ ها : سنگین * سبک * سیستان * زاهدان
۲۷۴ = پاسخ ها : برده * کنیز * آچار * پیچگوشتی
۲۷۵ = پاسخ ها : اتم * ملوکول * خربزه * هندوانه
۲۷۶ = پاسخ ها : خدمت * سربازی * میدان * خیابان
۲۷۷ = پاسخ ها : وکیل * قاضی * هندبال * واترپلو
۲۷۸ = پاسخ ها : نیچه * کانت * مرغابی * بلدرچین
۲۷۹ = پاسخ ها : شاهین * عقاب * صادرات * واردات
۲۸۰ = پاسخ ها : تحصیل * اشتغال * نامزد * کاندید
۲۸۱ = پاسخ ها : فیل * کرگدن * زرافه * قفل * کلید
۲۸۲ = پاسخ ها : خنده * گریه * رودخانه * دریاچه
۲۸۳ = پاسخ ها : رالی * کارتینگ * نفت * اورانیوم
۲۸۴ = پاسخ ها : ماه * خورشید * کمبریج * آکسفورد
۲۸۵ = پاسخ ها : آرایش * پیرایش * دلمه * آبگوشت
۲۸۶ = پاسخ ها : هفت * نه * یازده * ما * شما * ایشان
۲۸۷ = پاسخ ها : ملی * ملت * سپه * شام * حلب * دمشق
۲۸۸ = پاسخ ها : عجله * شیطان * طول * عرض * ارتفاع
۲۸۹ = پاسخ ها : مادرید * بارسلون * بلند * کوتاه
۲۹۰ = پاسخ ها : پارک * سینما * اکسیژن * نیتروژن
۲۹۱ = پاسخ ها : مزدا * نیسان * جراح * دندانپزشک
۲۹۲ = پاسخ ها : گرگ * کفتار * روباه * ایل * طایفه
۲۹۳ = پاسخ ها : بیست * نوزده * باران * برف * تگرگ
۲۹۴ = پاسخ ها : هود * گاز * یخچال * زرد * سبز * قرمز
۲۹۵ = پاسخ ها : برج * آپارتمان * خربزه * هندوانه
۲۹۶ = پاسخ ها : فاطمه * معصومه * پنچری * آپاراتی
۲۹۷ = پاسخ ها : کافر * مسلمان * زمستان * تابستان
۲۹۸ = پاسخ ها : ریاضی * فیزیک * کابینت * آشپزخانه
۲۹۹ = پاسخ ها : صدف * مروارید * ریسندگی * بافندگی
۳۰۰ = پاسخ ها : بازیگر * کارگردان * بستنی * آبمیوه

مرحله ۵

مرحله ی ۵ بازی ماهرخ (دارالفنون ۱)

۱ = پاسخ ها : سفر * تاب * میخ
۲ = پاسخ ها : باک * خاک * لاک
۳ = پاسخ ها : ملخ * راکت * جیپ
۴ = پاسخ ها : تاب * سزار * کسر
۵ = پاسخ ها : سیر * وطن * ملکه
۶ = پاسخ ها : دور * میوه * کنه
۷ = پاسخ ها : سیم * کاج * کباب
۸ = پاسخ ها : کف * کیمیا * سرب
۹ = پاسخ ها : برگ * تلفن * شلاق
۱۰ = پاسخ ها : لیز * سیر * کارد
۱۱ = پاسخ ها : حرف * کالا * زیره
۱۲ = پاسخ ها : برد * ماست * ولز
۱۳ = پاسخ ها : من * حیفا * تخته
۱۴ = پاسخ ها : کند * گند * رنده
۱۵ = پاسخ ها : دام * زنانه * بیت
۱۶ = پاسخ ها : سنا * ثنا * لیوان
۱۷ = پاسخ ها : پیله * ماکارونی
۱۸ = پاسخ ها : زنبور * بینی * ما
۱۹ = پاسخ ها : کیش * قلدر * بیوه
۲۰ = پاسخ ها : قایق * کاسه * فیش
۲۱ = پاسخ ها : مین * خطاط * کاسب
۲۲ = پاسخ ها : جین * گیس * میرزا
۲۳ = پاسخ ها : هوا * مدرسه * مبل
۲۴ = پاسخ ها : پیچ * ماست * نیچه
۲۵ = پاسخ ها : چک * صندلی * بافت
۲۶ = پاسخ ها : قفس * قندان * قاب
۲۷ = پاسخ ها : خط * لولا * منجنیق
۲۸ = پاسخ ها : بندر * ماه * بینی
۲۹ = پاسخ ها : بام * پوستر * وان
۳۰ = پاسخ ها : جیم * کاهگل * هرز
۳۱ = پاسخ ها : کیش * کیسه * نیما
۳۲ = پاسخ ها : یخ * کیف * اتوبوس
۳۳ = پاسخ ها : قسمت * کرفس * فنچ
۳۴ = پاسخ ها : عدسی * کانادا * لج
۳۵ = پاسخ ها : فقر * خرما * تابلو
۳۶ = پاسخ ها : امید * بیلچه * باغ
۳۷ = پاسخ ها : کرد * میلان * اردو
۳۸ = پاسخ ها : فلز * پارس * بیمار
۳۹ = پاسخ ها : قرن * شانس * بالین
۴۰ = پاسخ ها : جنگ * پنیر * پرستو
۴۱ = پاسخ ها : سن * شاهین * اروپا
۴۲ = پاسخ ها : چک * انبردست * فقر
۴۳ = پاسخ ها : بیل * لباس * کاشان
۴۴ = پاسخ ها : شب * میلگرد * کباب
۴۵ = پاسخ ها : کنج * صاعقه * تیله
۴۶ = پاسخ ها : چاق * چالوس * منشی
۴۷ = پاسخ ها : یزد * دریاچه * حجم
۴۸ = پاسخ ها : پشمک * جمعه * خردل
۴۹ = پاسخ ها : سیب * گردش * وردنه
۵۰ = پاسخ ها : کار * زائر * کاشمر
۵۱ = پاسخ ها : درد * کاغذ * داستان
۵۲ = پاسخ ها : رها * شاهد * معماری
۵۳ = پاسخ ها : سنگ * داس * صندوقچه
۵۴ = پاسخ ها : پا * بزرگراه * رویا
۵۵ = پاسخ ها : چین * طاعون * پیتزا
۵۶ = پاسخ ها : کاشت * خنده * سینما
۵۷ = پاسخ ها : سیاه * لیوان * بابل
۵۸ = پاسخ ها : ساعت * بیمار * بازی
۵۹ = پاسخ ها : چاپ * ساندیس * کولر
۶۰ = پاسخ ها : ثانیه * جرقه * حلوا
۶۱ = پاسخ ها : جوراب * دودکش * ماه
۶۲ = پاسخ ها : شیعه * دستکش * دیزی
۶۳ = پاسخ ها : سینک * ترامپ * روان
۶۴ = پاسخ ها : مرغ * اسکندر * خیمه
۶۵ = پاسخ ها : رنو * بهار * بارفیکس
۶۶ = پاسخ ها : پدر * بطری * تیرآهن
۶۷ = پاسخ ها : تاب * گنجشک * اختلاف
۶۸ = پاسخ ها : شکار * فلوت * باتری
۶۹ = پاسخ ها : بلور * بهمن * بلدزر
۷۰ = پاسخ ها : نبات * آستین * خواب
۷۱ = پاسخ ها : حقه * حلقه * جنگ * گنج
۷۲ = پاسخ ها : دجله * میز * بابا * پر
۷۳ = پاسخ ها : برگ * نفتکش * تیپ * ری
۷۴ = پاسخ ها : کیلو * قرمز * ستاره
۷۵ = پاسخ ها : مارگون * بخشش * سیم
۷۶ = پاسخ ها : شاهی * ژاپن * شهرزاد
۷۷ = پاسخ ها : پایه * پارچه * سمندر
۷۸ = پاسخ ها : دین * چرخ * شناسنامه
۷۹ = پاسخ ها : کافه * پنجاه * گچکار
۸۰ = پاسخ ها : سمنو * غروب * سپاهان
۸۱ = پاسخ ها : سیگار * سیزده * قالی
۸۲ = پاسخ ها : سنگ * جوانه * شاهکار
۸۳ = پاسخ ها : سند * سمند * تاکستان
۸۴ = پاسخ ها : جیپ * سنجاق * سربازی
۸۵ = پاسخ ها : لاله * کپسول * دارچین
۸۶ = پاسخ ها : ایدز * شاندیز * خیاط
۸۷ = پاسخ ها : فارسی * بلوار * کوزه
۸۸ = پاسخ ها : من * همایش * اوکراین
۸۹ = پاسخ ها : تیله * شوفاژ * سفارت
۹۰ = پاسخ ها : ارس * ماکارونی * قلب
۹۱ = پاسخ ها : شیعه * غرفه * کشتزار
۹۲ = پاسخ ها : کیسه * گرایش * گرانش
۹۳ = پاسخ ها : وان * تریلی * اقاقیا
۹۴ = پاسخ ها : صدا * میلاد * شنبلیله
۹۵ = پاسخ ها : شش * لاشخور * قطر * سفر
۹۶ = پاسخ ها : کیوی * دندان * سماور
۹۷ = پاسخ ها : نی * حیدر * شانس * ژاپن
۹۸ = پاسخ ها : عربی * پرنده * راهدار
۹۹ = پاسخ ها : روسیه * استوا * چیپس
۱۰۰ = پاسخ ها : آهک * برس * باتری * چای
۱۰۱ = پاسخ ها : حرفه * خرابکار * پرده
۱۰۲ = پاسخ ها : کلم * کلام * کلیمی * کال
۱۰۳ = پاسخ ها : ترس * تبلیغ * لیمو * پر
۱۰۴ = پاسخ ها : تمام * اقتصاد * بازی
۱۰۵ = پاسخ ها : قابلمه * سبز * خورشید
۱۰۶ = پاسخ ها : ویلا * سیم * بیشه * نماز
۱۰۷ = پاسخ ها : نیویورک * فیفا * قاصد
۱۰۸ = پاسخ ها : پرز * خیابان * آبی * شن
۱۰۹ = پاسخ ها : پست * ابتکار * اتیوپی
۱۱۰ = پاسخ ها : شراب * قنداق * صدا * حج
۱۱۱ = پاسخ ها : هتل * باقلوا * کلانتری
۱۱۲ = پاسخ ها : شیرینی * اسفنج * کندو
۱۱۳ = پاسخ ها : قطاب * اکوادر * شمشیر
۱۱۴ = پاسخ ها : کیسه * کبوتر * بالگرد
۱۱۵ = پاسخ ها : دیزی * خطاطی * اعتیاد
۱۱۶ = پاسخ ها : خواب * هواشناسی * کسل
۱۱۷ = پاسخ ها : نوشدارو * عقیق * پنکه
۱۱۸ = پاسخ ها : فضا * موبایل * همبرگر
۱۱۹ = پاسخ ها : لیز * جبرئیل * پیروزی
۱۲۰ = پاسخ ها : گیتی * ساعت * آپاراتی
۱۲۱ = پاسخ ها : کمپوت * چهارراه * ویلا
۱۲۲ = پاسخ ها : شیر * دنده * مهماندار
۱۲۳ = پاسخ ها : گارسون * پفک * کرواسی
۱۲۴ = پاسخ ها : شیشه * قناری * کازرون
۱۲۵ = پاسخ ها : شمش * جهرم * چوپان * قند
۱۲۶ = پاسخ ها : نمکدان * شنبلیله * فرز
۱۲۷ = پاسخ ها : دره * ترب * اسب * منجنیق
۱۲۸ = پاسخ ها : شراب * بزرگ * قمری * کاج
۱۲۹ = پاسخ ها : نمایش * ژله * پلنگ * لاله
۱۳۰ = پاسخ ها : صندل * هندل * جدل * جدول
۱۳۱ = پاسخ ها : شصت * شربت * تخفیف * لاشه
۱۳۲ = پاسخ ها : قاشق * نماهنگ * دریاچه
۱۳۳ = پاسخ ها : گل * پوست * پارچ * شیرین
۱۳۴ = پاسخ ها : کشیش * اینترنت * مشتری
۱۳۵ = پاسخ ها : زن * کوهستان * مانیتور
۱۳۶ = پاسخ ها : کاغذ * نگهبان * اکسیژن
۱۳۷ = پاسخ ها : جوهر * مادرزن * سرمایه
۱۳۸ = پاسخ ها : سمند * بامداد * کارگاه
۱۳۹ = پاسخ ها : کارون * کامپیوتر * وفا
۱۴۰ = پاسخ ها : فر * لاله * منظره * فواره
۱۴۱ = پاسخ ها : نهار * کتابخانه * علوی
۱۴۲ = پاسخ ها : سخت * هوابرش * جامائیکا
۱۴۳ = پاسخ ها : جیغ * سیخ * قمار * طرابلس
۱۴۴ = پاسخ ها : همبرگر * آنتالیا * بابا
۱۴۵ = پاسخ ها : گیلان * تدریس * شاخه * میش
۱۴۶ = پاسخ ها : فنر * باغچه * سرب * سرسرا
۱۴۷ = پاسخ ها : کرم * بار * برنده * درنده
۱۴۸ = پاسخ ها : قرقی * پلو * باران * دالان
۱۴۹ = پاسخ ها : سینما * مغولستان * دفاع
۱۵۰ = پاسخ ها : سمرقند * قندان * اسفند
۱۵۱ = پاسخ ها : بازار * خسیس * جیک * کیک
۱۵۲ = پاسخ ها : فیل * فامیل * بنفش * حلب
۱۵۳ = پاسخ ها : کینه * سند * شمس * بهانه
۱۵۴ = پاسخ ها : سیرک * کاغذ * لبو * دیوار
۱۵۵ = پاسخ ها : سیر * عراق * شوفاژ * قیمه
۱۵۶ = پاسخ ها : شمس * امضا * تومان * ردیف
۱۵۷ = پاسخ ها : پایه * خدا * ورود * پاتوق
۱۵۸ = پاسخ ها : خزر * خزه * ماژیک * لیوان
۱۵۹ = پاسخ ها : ورامین * شانه * صوت * قطب
۱۶۰ = پاسخ ها : شاه * اراذل * نقد * جوراب
۱۶۱ = پاسخ ها : قمر * گچ * رانندگی * تنیس
۱۶۲ = پاسخ ها : قطب * سنجد * تحریم * قاشق
۱۶۳ = پاسخ ها : باغ * کپور * دودکش * شرکت
۱۶۴ = پاسخ ها : شیر * کارت * فلسطین * متر
۱۶۵ = پاسخ ها : بیمار * اسب * بخار * پسته
۱۶۶ = پاسخ ها : دستمال * کشمیر * نمایش
۱۶۷ = پاسخ ها : زنجیر * شهابسنگ * باستان
۱۶۸ = پاسخ ها : کشمش * آبان * بقره * شیرجه
۱۶۹ = پاسخ ها : قیف * ترشی * کیلومتر * آذر
۱۷۰ = پاسخ ها : یلدا * ایفل * راگبی * قرآن
۱۷۱ = پاسخ ها : شعر * گاومیش * پلاک * معجون
۱۷۲ = پاسخ ها : گردن * فندق * زحل * تاسمانی
۱۷۳ = پاسخ ها : کیک * نوار * فیروزه * امام
۱۷۴ = پاسخ ها : نابغه * سیبل * سوزن * تراشه
۱۷۵ = پاسخ ها : خلیج * قلب * فریزر * آبی * بالا
۱۷۶ = پاسخ ها : دیوار * نیشکر * سیزده * قلع
۱۷۷ = پاسخ ها : قلعه * قیمت * همسر * مجلس
۱۷۸ = پاسخ ها : رنگ * یخمک * دربان * خدمات
۱۷۹ = پاسخ ها : دستگاه * پکن * شیلنگ * بنز
۱۸۰ = پاسخ ها : دماوند * جاروبرقی * لطمه
۱۸۱ = پاسخ ها : تیر * گردنه * برزیل * قرمز
۱۸۲ = پاسخ ها : شام * پماد * خریدار * شاعر
۱۸۳ = پاسخ ها : شفق * ساندیس * برکه * کاسب
۱۸۴ = پاسخ ها : جنگل * پیچ * شهرستان * لاله
۱۸۵ = پاسخ ها : بخاری * شمش * فندق * شایعه
۱۸۶ = پاسخ ها : جهان * دایره * مرغ * اسفند
۱۸۷ = پاسخ ها : تقسیم * دور * بومرنگ * عشق
۱۸۸ = پاسخ ها : تاب * قندهار * تالاب * کافه
۱۸۹ = پاسخ ها : حرام * آبشش * پنیر * تنش * من
۱۹۰ = پاسخ ها : شیراز * لواشک * شنا * وردنه
۱۹۱ = پاسخ ها : شرجی * حساب * ابنسینا * چمن
۱۹۲ = پاسخ ها : فضا * قورباغه * آشپزی * شنا
۱۹۳ = پاسخ ها : دامغان * شارژر * بطری * سیخ
۱۹۴ = پاسخ ها : شمشیر * موبایل * ماکارونی
۱۹۵ = پاسخ ها : بیمه * شالیزار * دریل * دیگ
۱۹۶ = پاسخ ها : مسلسل * شاخ * سوزن * پیکنیک
۱۹۷ = پاسخ ها : کتاب * نمک * هند * بلبرینگ
۱۹۸ = پاسخ ها : چشمه * پریز * گردنبند * آبان
۱۹۹ = پاسخ ها : غار * آجر * دستگیره * بالن
۲۰۰ = پاسخ ها : نیویورک * داعش * پشتی * قلاب
۲۰۱ = پاسخ ها : مریوان * کباب * لابی * ترازو
۲۰۲ = پاسخ ها : شمر * دهلی * وقار * استکان
۲۰۳ = پاسخ ها : سمنو * همسایه * سمندر * مس
۲۰۴ = پاسخ ها : لندن * رامبد * بیمارستان
۲۰۵ = پاسخ ها : شیخ * جدول * کرم * کانتینر
۲۰۶ = پاسخ ها : آجر * دستمال * بلندگو * کیف
۲۰۷ = پاسخ ها : پفک * وان * تقسیم * ونزوئلا
۲۰۸ = پاسخ ها : یار * سیلی * باستان * نانوا
۲۰۹ = پاسخ ها : پیام * هفته * وردنه * زرافه
۲۱۰ = پاسخ ها : بیست * کاپوچینو * هواشناس
۲۱۱ = پاسخ ها : بلوچ * قهرمان * شارژر * قفس
۲۱۲ = پاسخ ها : انگور * بندرعباس * همسر * شن
۲۱۳ = پاسخ ها : ترجمه * قشم * فوتبال * شاتل
۲۱۴ = پاسخ ها : نیل * راهنما * آمار * فاضلاب
۲۱۵ = پاسخ ها : تراول * شانس * کنتور * سیلاب
۲۱۶ = پاسخ ها : شب * زنجیر * وانت * کارآموز
۲۱۷ = پاسخ ها : همراه * دانمارک * علف * جهنم
۲۱۸ = پاسخ ها : قرن * گاف * گیج * میوه * هراز
۲۱۹ = پاسخ ها : رجز * آبی * دوست * دویست * خان
۲۲۰ = پاسخ ها : جیب * باشگاه * برگه * سیسیل
۲۲۱ = پاسخ ها : میل * سیل * سماور * جاکارتا
۲۲۲ = پاسخ ها : امام * کاخ * باشگاه * بیرجند
۲۲۳ = پاسخ ها : صندلی * داعش * شیلی * ساردین
۲۲۴ = پاسخ ها : زاپاس * هواکش * انگور * کندو
۲۲۵ = پاسخ ها : نیوتن * سبز * صیاد * شیربرنج
۲۲۶ = پاسخ ها : مرداب * پریز * بافتنی * فیلم
۲۲۷ = پاسخ ها : رمضان * سنگر * نیچه * کازرون
۲۲۸ = پاسخ ها : میز * کابل * تیشه * ماکارونی
۲۲۹ = پاسخ ها : هند * مالاریا * تمسخر * پلو * دو
۲۳۰ = پاسخ ها : کندو * میدان * صندلی * هوادار
۲۳۱ = پاسخ ها : مختار * هدیه * معدن * کاراگاه
۲۳۲ = پاسخ ها : صندلی * جغد * پیراشکی * سودان
۲۳۳ = پاسخ ها : نما * رفیق * بینی * سینی * کیوی
۲۳۴ = پاسخ ها : کاش * ماش * حراج * جیوه * زاپاس
۲۳۵ = پاسخ ها : بهشت * جودو * سوسمار * سوخاری
۲۳۶ = پاسخ ها : پنج * هدیه * معاویه * گوسفند
۲۳۷ = پاسخ ها : سطل * تن * شخم * نفربر * رایگان
۲۳۸ = پاسخ ها : شطرنج * جوجه * میز * کشتی * کیک
۲۳۹ = پاسخ ها : کابل * انیمیشن * اتوبوس * باز
۲۴۰ = پاسخ ها : قندان * جواهر * گاری * کفاشی
۲۴۱ = پاسخ ها : افغانستان * شکلات * کیف * نیزه
۲۴۲ = پاسخ ها : شیشه * سناریو * کمیل * قالپاق
۲۴۳ = پاسخ ها : آهنربا * سریال * خشک * اعتقاد
۲۴۴ = پاسخ ها : بین * عاشق * سین * شماتت * تیرچه
۲۴۵ = پاسخ ها : سیمان * ارومیه * پیراهن * شاخ
۲۴۶ = پاسخ ها : عمان * ایدز * نیروگاه * بئتیک
۲۴۷ = پاسخ ها : کابل * آلپ * قند * بیمه * زنجیر
۲۴۸ = پاسخ ها : انتخابات * علامه * فشفشه * ختم
۲۴۹ = پاسخ ها : اورانیوم * زاپاس * پسته * حافظ
۲۵۰ = پاسخ ها : جامعه * لیوان * خودکار * ترمه
۲۵۱ = پاسخ ها : فندق * باران * پیتزا * فردوسی
۲۵۲ = پاسخ ها : مالاریا * سینی * کافئین * تیراژ
۲۵۳ = پاسخ ها : بستری * کارتن * کشور * نادرشاه
۲۵۴ = پاسخ ها : تاب * بانه * کاشف * یخمک * سراسر
۲۵۵ = پاسخ ها : نیش * لرستان * تمنا * یاس * بهمن
۲۵۶ = پاسخ ها : کشک * زیردریایی * چاه * سرامیک
۲۵۷ = پاسخ ها : فاکتور * بازی * مادربزرگ * یشم
۲۵۸ = پاسخ ها : رماتیسم * مریخ * سیزده * رحم * جک
۲۵۹ = پاسخ ها : سقف * سنجاب * زردآلو * رونالدو
۲۶۰ = پاسخ ها : بستنی * روسری * موشک * کرج * بیمه
۲۶۱ = پاسخ ها : صبحانه * ونزوئلا * فرش * فراش * کش
۲۶۲ = پاسخ ها : کمر * تمشک * چوب * آتشفشان * بیست
۲۶۳ = پاسخ ها : کتاب * بالگرد * پاکت * بدن * شالی
۲۶۴ = پاسخ ها : هفته * زانو * سینما * ماهی * قیچی
۲۶۵ = پاسخ ها : پلیس * ماکارونی * دستمال * عقاب
۲۶۶ = پاسخ ها : آجر * صورت * درخت * قیمه * شلوارک
۲۶۷ = پاسخ ها : گران * سوئد * مسموم * شیر * سرسره
۲۶۸ = پاسخ ها : شال * بازیچه * خطاط * تنور * صدام
۲۶۹ = پاسخ ها : تشک * چاقو * لابی * عایق * ساحلعاج
۲۷۰ = پاسخ ها : هویج * ترکیه * هخامنشیان * رشوه
۲۷۱ = پاسخ ها : بیسکوئیت * آمازون * توپ * خیار
۲۷۲ = پاسخ ها : همایش * سمنو * بلوار * باجه * تنش
۲۷۳ = پاسخ ها : افتتاح * تبلیغات * تراکنش * میخ
۲۷۴ = پاسخ ها : کلید * شرور * بانک * کشتی * هوازی
۲۷۵ = پاسخ ها : میکروفون * عضله * سلمان * تاکسی
۲۷۶ = پاسخ ها : بیشه * لیلا * خرابکار * مازندران
۲۷۷ = پاسخ ها : مغولستان * باقالی * حساب * خدمت
۲۷۸ = پاسخ ها : شرق * آپاندیس * درآمد * روزنامه
۲۷۹ = پاسخ ها : کپسول * دژ * تریلی * آرایشگاه * قم
۲۸۰ = پاسخ ها : نزدیک * بارسلونا * هسته * فسنجان
۲۸۱ = پاسخ ها : مشق * ایران * وارث * سراب * هپاتیت
۲۸۲ = پاسخ ها : قلم * قند * ایرباس * هیمالیا * جین
۲۸۳ = پاسخ ها : شیپور * راهنما * دیوار * فروشگاه
۲۸۴ = پاسخ ها : لیلی * بندر * کاراته * تنها * خنده
۲۸۵ = پاسخ ها : بنفش * بزدل * مالزی * شایعه * تونل
۲۸۶ = پاسخ ها : کم * سراب * بیوه * شهردار * کاراته
۲۸۷ = پاسخ ها : کتری * شقایق * جمال * ثابت * زمینه
۲۸۸ = پاسخ ها : کشاورز * بامداد * بیمه * سینه * متن
۲۸۹ = پاسخ ها : ارابه * تلفن * بینی * کاپشن * جایزه
۲۹۰ = پاسخ ها : خاویار * ویار * لیبی * زاگرس * بلوز
۲۹۱ = پاسخ ها : سکته * کانادا * یهودی * کولر * نیمه
۲۹۲ = پاسخ ها : فسنجان * بلیط * بتن * سفارت * طالبی
۲۹۳ = پاسخ ها : بالشت * نمکدان * شترمرغ * فرز * مکه
۲۹۴ = پاسخ ها : ماشین * ملکه * کلافه * سیلی * هندوانه
۲۹۵ = پاسخ ها : کمند * قلندر * تاکستان * گیپور * تار
۲۹۶ = پاسخ ها : کوهستان * بارفیکس * هواپیما * قیچی
۲۹۷ = پاسخ ها : تانک * نمایشگر * الوار * کوبا * بابا
۲۹۸ = پاسخ ها : بازار * تنها * کاشان * سمندر * مجنون
۲۹۹ = پاسخ ها : لیوان * اتوماسیون * خمیر * مازندارن
۳۰۰ = پاسخ ها : ماکارونی * استرالیا * ماشین * گلدوزی
۳۰۱ = پاسخ ها : قیمه * فندق * ماسک
۳۰۲ = پاسخ ها : لازم * مصادره * غیبت
۳۰۳ = پاسخ ها : قیل * قلاب * ماشین * قبض
۳۰۴ = پاسخ ها : کمد * میلان * شیب * بطری
۳۰۵ = پاسخ ها : فندک * خیمه * چیپ * کاسه
۳۰۶ = پاسخ ها : ناظم * ضامن * زمینه * فلج
۳۰۷ = پاسخ ها : دلار * موز * سیمان * مکافات
۳۰۸ = پاسخ ها : خلیج * جمعیت * سمندر * لانه
۳۰۹ = پاسخ ها : صادرات * خستگی * حیات * فاز
۳۱۰ = پاسخ ها : حفاری * قیافه * شمش * قافیه
۳۱۱ = پاسخ ها : سرب * طبل * یوسف * قیاس * خفیف
۳۱۲ = پاسخ ها : فندیل * دیوان * سیاره * صدمه
۳۱۳ = پاسخ ها : کلید * کپسول * یاسوج * جمجمه * مصر
۳۱۴ = پاسخ ها : ایوان * خرابی * تنبک * کبوتر * خربزه
۳۱۵ = پاسخ ها : میوه * فرزانه * جربزه * بناب * جزام * بز

مرحله ی ۶ بازی ماهرخ (دارالفنون ۲)

۱ = پاسخ ها : آب * را * گل * نکنیم
۲ = پاسخ ها : مرغ * سحر * ناله * سر * کن
۳ = پاسخ ها : تو * را * من * چشم * در * راهم
۴ = پاسخ ها : بیا * تا * گل * بر * افشانیم
۵ = پاسخ ها : نرود * میخ * آهنین * در * سنگ
۶ = پاسخ ها : باد * آمد * بوی * عنبر * آورد
۷ = پاسخ ها : عاقبت * گرگ * زاده * گرگ * شود
۸ = پاسخ ها : ای * حرمت * ملجا * درماندگان
۹ = پاسخ ها : از * محبت * خارها * گل * میشود
۱۰ = پاسخ ها : از * مکافات * عمل * غافل * مشو
۱۱ = پاسخ ها : ای * طبیب * جمله * علتهای * ما
۱۲ = پاسخ ها : زندگی * رسم * خوشایندی * است
۱۳ = پاسخ ها : کاش * که * همسایه * ما * میشدی
۱۴ = پاسخ ها : اندکی * صبر * سحر * نزدیک * است
۱۵ = پاسخ ها : دایه * دانای * تو * شد * روزگار
۱۶ = پاسخ ها : صلاح * کار * کجا * من * خراب * کجا
۱۷ = پاسخ ها : یکی * وصل * یکی * هجران * پسندد
۱۸ = پاسخ ها : پنج * وارونه * چه * معنا * دارد
۱۹ = پاسخ ها : شیوه * چشمت * فریب * جنگ * داشت
۲۰ = پاسخ ها : این * قافله * عمر * عجب * میگذرد
۲۱ = پاسخ ها : برخیز * مخور * غم * جهان * گذران
۲۲ = پاسخ ها : تو * کز * محنت * دیگران * بی * غمی
۲۳ = پاسخ ها : توانا * بود * هر * که * دانا * بود
۲۴ = پاسخ ها : شاید * این * جمعه * بیاید * شاید
۲۵ = پاسخ ها : عبادت * بجز * خدمت * خلق * نیست
۲۶ = پاسخ ها : افسوس * که * نامه * جوانی * طی * شد
۲۷ = پاسخ ها : آنچه * خدا * خواست * همان * میشود
۲۸ = پاسخ ها : عشق * را * زیر * باران * باید * جست
۲۹ = پاسخ ها : ما * درس * صداقت * صفا * میخوانیم
۳۰ = پاسخ ها : من * از * بیگانگان * هرگز * ننالم
۳۱ = پاسخ ها : مجنون * پریشان * توام * دستم * گیر
۳۲ = پاسخ ها : آخر * به * دل * خاک * فرو * خواهی * شد
۳۳ = پاسخ ها : در * کارگه * کوزه * گری * رفتم * دوش
۳۴ = پاسخ ها : میازار * موری * که * دانه * کش * است
۳۵ = پاسخ ها : یا * علی * گفتیم * عشق * آغاز * شد
۳۶ = پاسخ ها : امید * دراز * عمر * کوتاه * چه * سود
۳۷ = پاسخ ها : خداگو * با * خداجو * فرق * دارد
۳۸ = پاسخ ها : که * سرمایه * جاودانی * است * کار
۳۹ = پاسخ ها : یکی * را * دست * حسرت * بر * بناگوش
۴۰ = پاسخ ها : درد * عشقی * کشیده * ام * که * مپرس
۴۱ = پاسخ ها : بار * الها * بال * پروازم * ببخش
۴۲ = پاسخ ها : نقاش * ازل * بهر * چه * آراست * مرا
۴۳ = پاسخ ها : کزین * برتر * اندیشه * بر * نگذرد
۴۴ = پاسخ ها : بسی * رنج * بردم * در * این * سال * سی
۴۵ = پاسخ ها : وانچه * دلت * خواست * نه * آن * میشود
۴۶ = پاسخ ها : خوشا * دردی * که * درمانش * تو * باشی
۴۷ = پاسخ ها : گر * بر * سر * نفس * خود * امیری * مردی
۴۸ = پاسخ ها : سلسله * موی * دوست * حلقه * دام * بلاست
۴۹ = پاسخ ها : که * هر * چه * دیده * بیند * دل * کن * یاد
۵۰ = پاسخ ها : تا * شقایق * هست * زندگی * باید * کرد
۵۱ = پاسخ ها : در * سایه * کوه * باید * از * دشت * گذشت
۵۲ = پاسخ ها : از * لطف * تو * هیچ * بنده * نومید * نشد
۵۳ = پاسخ ها : برو * این * دام * بر * مرغی * دگر * نه
۵۴ = پاسخ ها : بی * باده * گلرنگ * نمیباید * زیست
۵۵ = پاسخ ها : خوشا * آنکس * که * بارش * کمترک * بی
۵۶ = پاسخ ها : با * درد * بساز * هیچ * درمان * مطلب
۵۷ = پاسخ ها : تو * قدر * خود * نمیدانی * چه * حاصل
۵۸ = پاسخ ها : سینه * خواهم * شرحه * شرحه * از * فراق
۵۹ = پاسخ ها : بشنو * این * نی * چون * شکایت * میکند
۶۰ = پاسخ ها : قبول * حق * نشود * گر * دلی * بیازاری
۶۱ = پاسخ ها : اگر * بر * سر * نهی * چون * خسروان * تاج
۶۲ = پاسخ ها : نیاز * نیم * شبی * دفع * صد * بلا * بکند
۶۳ = پاسخ ها : خوش * باش * دمی * که * زندگانی * اینست
۶۴ = پاسخ ها : عاشق * چه * کند * گر * نکشد * بار * ملامت
۶۵ = پاسخ ها : سینه * تنگ * من * بار * غم * او * هیهات
۶۶ = پاسخ ها : یارب * مبادا * که * گدا * معتبر * شود
۶۷ = پاسخ ها : من * ارگ * بم * خشت * به * خشتم * متلاشی
۶۸ = پاسخ ها : سعدیا * مرد * نکونام * نمیرد * هرگز
۶۹ = پاسخ ها : ای * بیخبر * بکوش * که * صاحب * خبر * شوی
۷۰ = پاسخ ها : رموز * عشق * مکن * فاش * پیش * اهل * عقول
۷۱ = پاسخ ها : باور * کنید * پاسخ * آیینه * سنگ * نیست
۷۲ = پاسخ ها : ای * نسیم * سحر * آرامگه * یار * کجاست
۷۳ = پاسخ ها : همه * سر * به * سر * تن * به * کشتن * دهیم
۷۴ = پاسخ ها : افسوس * که * صاحب * نفسی * پیدا * نیست
۷۵ = پاسخ ها : ای * غایب * از * نظر * بخدا * میسپارمت
۷۶ = پاسخ ها : چون * بدین * نقطه * رسد * مسکین * است
۷۷ = پاسخ ها : مزرع * سبز * فلک * دیدم * داس * مه * نو
۷۸ = پاسخ ها : یارب * سببی * ساز * که * یارم * بسلامت
۷۹ = پاسخ ها : هر * آنکس * عاشق * است * از * جان * نترسد
۸۰ = پاسخ ها : وقت * گذشته * را * نتوانی * خرید * باز
۸۱ = پاسخ ها : خوشتر * از * دوران * عشق * ایام * نیست
۸۲ = پاسخ ها : من * وضو * با * تپش * پنجره * ها * میگیرم
۸۳ = پاسخ ها : آیا * تو * چنان * که * مینمایی * هستی
۸۴ = پاسخ ها : خود * پرستی * کمتر * از * اصنام * نیست
۸۵ = پاسخ ها : دیو * چو * بیرون * رود * فرشته * درآید
۸۶ = پاسخ ها : اسرار * ازل * را * نه * تو * دانی * نه * من
۸۷ = پاسخ ها : نادان * همه * جا * با * همه * کس * آمیزد
۸۸ = پاسخ ها : هرگز * دلم * از * یاد * تو * غافل * نشود
۸۹ = پاسخ ها : گویند * خلایق * که * تویی * یوسف * ثانی
۹۰ = پاسخ ها : نفس * باد * صبا * مشک * فشان * خواهد * شد
۹۱ = پاسخ ها : جهان * را * گه * بلندی * گاه * پستی * است
۹۲ = پاسخ ها : حال * من * از * اقبال * تو * فرخنده * شود
۹۳ = پاسخ ها : بی * رنگ * رخت * زمانه * زندان * من * است
۹۴ = پاسخ ها : دلا * خون * شو * که * خوبان * این * پسندند
۹۵ = پاسخ ها : تن * آدمی * شریف * است * به * جان * آدمیت
۹۶ = پاسخ ها : این * یک * دو * سه * روز * نوبت * عمر * گذشت
۹۷ = پاسخ ها : زکوی * یار * میآید * نسیم * باد * نوروزی
۹۸ = پاسخ ها : روزی * زسر * سنگ * عقابی * به * هوا * خاست
۹۹ = پاسخ ها : گهی * پشت * بر * زین * گهی * زین * به * پشت
۱۰۰ = پاسخ ها : در * دایره * قسمت * اوضاع * چنین * باشد
۱۰۱ = پاسخ ها : علاج * واقعه * پیش * از * وقوع * باید * کرد
۱۰۲ = پاسخ ها : فرصت * رفته * محالست * که * از * سر * گردد
۱۰۳ = پاسخ ها : با * اهل * زمانه * صحبت * از * دور * نکوست
۱۰۴ = پاسخ ها : منزل * آن * مه * عاشق * کش * عیار * کجاست
۱۰۵ = پاسخ ها : قطع * قلم * به * قیمت * نان * می * کنی * رفیق
۱۰۶ = پاسخ ها : مژده * ای * دل * که * مسیحا * نفسی * میآید
۱۰۷ = پاسخ ها : تا * کی * غم * آن * خورم * که * دارم * یا * نه
۱۰۸ = پاسخ ها : ای * قوم * به * حج * رفته * کجایید * کجایید
۱۰۹ = پاسخ ها : مرد * این * بار * گران * نیست * دل * مسکینم
۱۱۰ = پاسخ ها : پر * پروانه * شکستن * هنر * انسان * نیست
۱۱۱ = پاسخ ها : گل * شبدر * چه * کم * از * لاله * قرمز * دارد
۱۱۲ = پاسخ ها : بگشای * لب * که * قند * فراوانم * آرزوست
۱۱۳ = پاسخ ها : قیمت * ارزان * نکنی * گوهر * زیبایی * را
۱۱۴ = پاسخ ها : ساقیا * بده * جامی * زان * شراب * روحانی
۱۱۵ = پاسخ ها : ای * پادشه * خوبان * داد * از * غم * تنهایی
۱۱۶ = پاسخ ها : ای * کبوتر * نگران * باش * که * شاهین * آمد
۱۱۷ = پاسخ ها : هر * کسی * آن * درود * عاقبت * کار * که * کشت
۱۱۸ = پاسخ ها : در * مجلس * ما * ماه * رخ * دوست * تمام * است
۱۱۹ = پاسخ ها : طاووس * ما * درآید * وان * رنگها * برآید
۱۲۰ = پاسخ ها : اگر * به * کوی * تو * باشد * مرا * مجال * وصول
۱۲۱ = پاسخ ها : من * اختیار * نکردم * پس * از * تو * یار * دگر
۱۲۲ = پاسخ ها : دوست * دارم * که * بپوشی * رخ * همچون * قمرت
۱۲۳ = پاسخ ها : من * نگویم * که * مرا * از * قفس * آزاد * کنید
۱۲۴ = پاسخ ها : عالم * شکرستان * شد * تا * باد * چنین * بادا
۱۲۵ = پاسخ ها : خبرت * هست * که * بی * روی * تو * آرامم * نیست
۱۲۶ = پاسخ ها : گفتم * غم * تو * دارم * گفتا * غمت * سر * آید
۱۲۷ = پاسخ ها : دل * نیست * کبوتر * که * چو * برخاست * نشنید
۱۲۸ = پاسخ ها : دست * از * مس * وجود * چو * مردان * ره * بشوی
۱۲۹ = پاسخ ها : در * دلم * بود * که * بی * دوست * نباشم * هرگز
۱۳۰ = پاسخ ها : بر * ما * گذشت * نیک * بد * اما * تو * روزگار
۱۳۱ = پاسخ ها : مرا * به * خیر * تو * امید * نیست * شر * مرسان
۱۳۲ = پاسخ ها : در * کار * خیر * حاجت * هیچ * استخاره * نیست
۱۳۳ = پاسخ ها : هر * منظره * را * منظری * از * روی * تو * دیدم
۱۳۴ = پاسخ ها : دریاب * که * عمر * رفته * را * نتوان * یافت
۱۳۵ = پاسخ ها : ای * مگس * عرصه * سیمرغ * نه * جولانگه * توست
۱۳۶ = پاسخ ها : بسیار * سفر * باید * تا * پخته * شود * خامی
۱۳۷ = پاسخ ها : یا * رب * تو * چنان * کن * که * پریشان * نشوم
۱۳۸ = پاسخ ها : آمدی * جانم * به * قربانت * ولی * حالا * چرا
۱۳۹ = پاسخ ها : گاهی * نگفته * قرعه * به * نام * تو * میشود
۱۴۰ = پاسخ ها : دیگر * دلی * برای * سفر * رو * به * راه * نیست
۱۴۱ = پاسخ ها : امشبی * را * شه * دین * در * حرمش * مهمان * است
۱۴۲ = پاسخ ها : ای * که * مرا * خواندهای * راه * نشانم * بده
۱۴۳ = پاسخ ها : عیب * می * جمله * بگفتی * هنرش * نیز * بگوی
۱۴۴ = پاسخ ها : ما * آزموده * ایم * در * این * شهر * بخت * خویش
۱۴۵ = پاسخ ها : حدیث * دوست * نگویم * مگر * به * حضرت * دوست
۱۴۶ = پاسخ ها : شب * تا * به * سحر * گریه * جانسوز * دگر * هیچ
۱۴۷ = پاسخ ها : فردا * که * شدم * خاک * چه * سود * اشک * ندامت
۱۴۸ = پاسخ ها : حاکم * شرعی * که * بهر * رشوه * فتوا * میدهد
۱۴۹ = پاسخ ها : این * گرگ * سالهاست * که * با * گله * آشناست
۱۵۰ = پاسخ ها : آن * به * که * به * خود * پاک * شویم * اول * کار
۱۵۱ = پاسخ ها : در * کوی * نیک * نامی * ما * را * گذر * ندادند
۱۵۲ = پاسخ ها : من * از * آن * روز * که * دربند * توام * آزادم
۱۵۳ = پاسخ ها : گر * تو * شکیب * داری * طاقت * نماند * ما * را
۱۵۴ = پاسخ ها : بس * تجربه * کردیم * در * این * دار * مکافات
۱۵۵ = پاسخ ها : نگار * من * که * به * مکتب * نرفت * خط * ننوشت
۱۵۶ = پاسخ ها : سر * بندگی * به * حکمت * بنهم * که * پادشاهی
۱۵۷ = پاسخ ها : پیش * ما * رسم * شکستن * نبود * عهد * وفا * را
۱۵۸ = پاسخ ها : نبود * خیر * در * آن * خانه * که * عصمت * نبود
۱۵۹ = پاسخ ها : این * دل * که * تراست * سنگ * خاراست * نه * دل
۱۶۰ = پاسخ ها : خودپسندی * جان * من * برهان * نادانی * بود
۱۶۱ = پاسخ ها : چون * پرده * بر * افتد * نه * تو * مانی * نه * من
۱۶۲ = پاسخ ها : هر * کجا * هستم * باشم * آسمان * مال * من * است
۱۶۳ = پاسخ ها : از * غم * جدا * مشو * که * غنا * میدهد * به * دل
۱۶۴ = پاسخ ها : گر * طالب * راهی * بیا * ور * در * پی * آهی * برو
۱۶۵ = پاسخ ها : از * هر * چه * میرود * سخن * دوست * خوشتر * است
۱۶۶ = پاسخ ها : شنیدمت * که * نظر * میکنی * به * حال * ضعیفان
۱۶۷ = پاسخ ها : آنچنان * سوختم * از * آتش * هجران * که * مپرس
۱۶۸ = پاسخ ها : عیب * رندان * مکن * ای * زاهد * پاکیزه * سرشت
۱۶۹ = پاسخ ها : سعدیا * چون * تو * کجا * نادره * گفتاری * هست
۱۷۰ = پاسخ ها : محتسب * مستی * به * ره * دید * گریبانش * گرفت
۱۷۱ = پاسخ ها : عافیت * خواهی * نظر * در * منظر * خوبان * مکن
۱۷۲ = پاسخ ها : خواب * دیدم * که * خیال * تو * به * مهمان * آمد
۱۷۳ = پاسخ ها : بی * همگان * بسر * شود * بی * تو * بسر * نمیشود
۱۷۴ = پاسخ ها : چه * کنی * بدین * نهانی * که * تو * نیک * آشکاری
۱۷۵ = پاسخ ها : گاهی * گدای * گدایی * بخت * تو * یار * نیست
۱۷۶ = پاسخ ها : گل * در * بر * می * در * کف * معشوق * به * کام * است
۱۷۷ = پاسخ ها : از * کوزه * همان * برون * تراود * که * در * اوست
۱۷۸ = پاسخ ها : اوقات * خوش * آن * بود * که * با * دوست * بسر * شد
۱۷۹ = پاسخ ها : تو * بندگی * چون * گدایان * به * شرط * مزد * مکن
۱۸۰ = پاسخ ها : با * دردکشان * هر * که * درافتاد * ورافتاد
۱۸۱ = پاسخ ها : خرما * نتوان * خورد * از * این * خار * که * کشتیم
۱۸۲ = پاسخ ها : نذر * کردم * گر * از * این * غم * به * درآیم * روزی
۱۸۳ = پاسخ ها : از * دوست * یک * اشارت * از * ما * به * سر * دویدن
۱۸۴ = پاسخ ها : سعی * نابرده * در * این * راه * به * جایی * نرسی
۱۸۵ = پاسخ ها : تکیه * برجای * بزرگان * نتوان * زد * به * گزاف
۱۸۶ = پاسخ ها : به * راه * بادیه * رفتن * به * از * نشستن * باطل
۱۸۷ = پاسخ ها : اهل * دنیا * را * مطیع * خویش * کردن * کار * نیست
۱۸۸ = پاسخ ها : مصلحت * نیست * که * از * پرده * برون * افتد * راز
۱۸۹ = پاسخ ها : همه * شب * در * این * امیدم * که * نسیم * صبحگاهی
۱۹۰ = پاسخ ها : آن * سفر * کرده * که * صد * قافله * دل * همره * اوست
۱۹۱ = پاسخ ها : یوسف * گمگشته * باز * آید * به * کنعان * غم * مخور
۱۹۲ = پاسخ ها : غم * مخور * ایام * هجران * رو * به * پایان * میرود
۱۹۳ = پاسخ ها : بی * تو * مهتاب * شبی * باز * از * آن * کوچه * گذشتم
۱۹۴ = پاسخ ها : من * اگر * نیکم * اگر * بد * تو * برو * خود * را * باش
۱۹۵ = پاسخ ها : هیهات * از * این * خیال * محالت * که * در * سر * است
۱۹۶ = پاسخ ها : گفتا * زکه * نالیم * که * از * ماست * که * بر * ماست
۱۹۷ = پاسخ ها : یارب * این * آب * حیات * از * چه * دلی * جوشان * است
۱۹۸ = پاسخ ها : سر * اگر * باید * به * راهت * ترک * سر * خواهیم * کرد
۱۹۹ = پاسخ ها : به * پایان * آمد * این * دفتر * حکایت * همچنان * باقی
۲۰۰ = پاسخ ها : هم * خویش * را * بیگانه * کن * هم * خانه * را * ویرانه * کن
۲۰۱ = پاسخ ها : بسان * یکی * سرو * آزاد * شد
۲۰۲ = پاسخ ها : نپنداری * ای * دیده * روشنم
۲۰۳ = پاسخ ها : مگر * مشکلش * را * کند * منجلی
۲۰۴ = پاسخ ها : بدو * گفت * کز * من * رهایی * مجوی
۲۰۵ = پاسخ ها : به * مهر * آسمانش * به * عیوق * برد
۲۰۶ = پاسخ ها : از * جمله * طمع * بریدنم * آسانست
۲۰۷ = پاسخ ها : به * مستوران * مگو * اسرار * مستی
۲۰۸ = پاسخ ها : چو * خورشید * رخشنده * شد * بر * سپهر
۲۰۹ = پاسخ ها : سالها * بندگی * صاحب * دیوان * کردم
۲۱۰ = پاسخ ها : ظلمات * است * بترس * از * خطر * گمراهی
۲۱۱ = پاسخ ها : کو * پیک * صبح * تا * گله * های * شب * فراق
۲۱۲ = پاسخ ها : از * نامه * سیاه * نترسم * که * روز * حشر
۲۱۳ = پاسخ ها : آنچه * سلطان * ازل * گفت * بکن * آن * کردم
۲۱۴ = پاسخ ها : بگذارید * بگرید * بهوای * گل * خود * زار
۲۱۵ = پاسخ ها : چشم * نرگس * نگرانست * ولی * داغ * شقایق
۲۱۶ = پاسخ ها : که * خواب * آلوده * ایم * ای * بخت * بیدار
۲۱۷ = پاسخ ها : شب * گشت * درین * سینه * چه * سوز * است * عجب
۲۱۸ = پاسخ ها : مطرب * کجاست * تا * همه * محصول * زهد * علم
۲۱۹ = پاسخ ها : بس * دعای * سحرت * مونس * جان * خواهد * بود
۲۲۰ = پاسخ ها : گفت * باز * آی * که * دیرینه * این * درگاهی
۲۲۱ = پاسخ ها : حاشا * که * من * به * موسم * گل * ترک * می * کنم
۲۲۲ = پاسخ ها : گر * از * آن * یار * سفر * کرده * پیامی * داری
۲۲۳ = پاسخ ها : بی * تو * نفس * کشیدنم * عمر * تباه * کردنست
۲۲۴ = پاسخ ها : میگزم * لب * که * چرا * گوش * به * نادان * کردم
۲۲۵ = پاسخ ها : سرو * من * صبح * بهار * است * به * طرف * چمن * آی
۲۲۶ = پاسخ ها : دل * اگر * خداشناسی * همه * در * رخ * علی * بین
۲۲۷ = پاسخ ها : بشورستان * تبه * کردیم * رنج * باغبانی * را
۲۲۸ = پاسخ ها : ای * دل * گر * از * آن * چاه * زنخدان * به * درآیی
۲۲۹ = پاسخ ها : نیاموزی * ازین * بی * مهر * درس * مهربانی * را
۲۳۰ = پاسخ ها : نباید * تاخت * بر * بیچارگان * روز * توانایی
۲۳۱ = پاسخ ها : به * دور * نرگس * مستت * سلامت * را * دعا * گفتیم
۲۳۲ = پاسخ ها : آسمان * چون * جمع * مشتاقان * پریشان * میکند
۲۳۳ = پاسخ ها : من * که * یک * امروز * مهمان * توام * فردا * چرا
۲۳۴ = پاسخ ها : تمنای * وصالم * نیست * عشق * من * مگیر * از * من
۲۳۵ = پاسخ ها : یک * عمر * گریه * کردم * ای * آسمان * روا * نیست
۲۳۶ = پاسخ ها : به * تماشای * من * آن * لاله * عذار * آمده * باشد
۲۳۷ = پاسخ ها : ابر * از * آن * بر * سر * گلهای * چمن * زار * بگرید
۲۳۸ = پاسخ ها : گربه * پیرانه * سرم * بخت * جوانی * به * سر * آید
۲۳۹ = پاسخ ها : پس * بر * به * جهانی * که * خون * در * رگ * ماست
۲۴۰ = پاسخ ها : این * همه * غافل * شدن * از * چون * منی * شیدا * چرا
۲۴۱ = پاسخ ها : دارم * از * زلف * سیاهش * گله * چندان * که * مپرس
۲۴۲ = پاسخ ها : با * فیض * لطف * او * صد * از * این * نامه * طی * کنم
۲۴۳ = پاسخ ها : وقت * است * که * همچون * مه * تابان * به * در * آیی
۲۴۴ = پاسخ ها : به * حسرت * یاد * خواهی * کرد * ایام * جوانی * را
۲۴۵ = پاسخ ها : چترها * را * باید * بست * زیر * باران * باید * رفت
۲۴۶ = پاسخ ها : به * دردت * خو * گرفتم * نیستم * در * بند * درمانت
۲۴۷ = پاسخ ها : باشد * که * در * کام * صدف * گوهر * شوی * یکتا * بیا
۲۴۸ = پاسخ ها : ای * در * تکاپوی * طلب * گم * کرده * ره * با * ما * بیا
۲۴۹ = پاسخ ها : بی * وفا * حالا * که * من * افتاده * ام * از * پا * چرا
۲۵۰ = پاسخ ها : بی * تو * ای * دل * نکند * لاله * به * بار * آمده * باشد
۲۵۱ = پاسخ ها : حافظ * این * قصه * دراز * است * به * قرآن * که * مپرس
۲۵۲ = پاسخ ها : هر * کسی * عربده * ای * این * که * مبین * آن * که * مپرس
۲۵۳ = پاسخ ها : شب * همه * بی * تو * کار * من * شکوه * به * ماه * کردنست
۲۵۴ = پاسخ ها : که * نسبت * نیست * با * تیره * دلی * روشن * روانی * را
۲۵۵ = پاسخ ها : که * جانم * در * جوانی * سوخت * ای * جانم * به * قربانت
۲۵۶ = پاسخ ها : نه * وصلت * دیده * بودم * کاشکی * ای * گل * نه * هجرانت
۲۵۷ = پاسخ ها : من * از * چشم * تو * ای * ساقی * خراب * افتاده * ام * لیکن
۲۵۸ = پاسخ ها : ای * ماه * کنعانی * ترا * یاران * به * چاه * افکنده * اند
۲۵۹ = پاسخ ها : هر * آن * کسی * که * در * این * حلقه * نیست * زنده * به * عشق
۲۶۰ = پاسخ ها : قدت * گفتم * که * شمشاد * است * بس * خجلت * به * بار * آورد
۲۶۱ = پاسخ ها : وز * حسرت * لعل * آبدارت * مردم
۲۶۲ = پاسخ ها : قصه * نکنم * دراز * کوتاه * کنم
۲۶۳ = پاسخ ها : بیدادگری * شیوه * دیرینه * تست
۲۶۴ = پاسخ ها : اول * به * وفا * می * وصالم * درداد
۲۶۵ = پاسخ ها : عشق * رخ * یار * بر * من * زار * مگیر
۲۶۶ = پاسخ ها : ایام * شباب * است * شراب * اولیتر
۲۶۷ = پاسخ ها : امروز * ترا * دسترس * فردا * نیست
۲۶۸ = پاسخ ها : بازآ * بازآ * کز * انتظارت * مردم
۲۶۹ = پاسخ ها : با * روی * نکو * شراب * روشن * درکش
۲۷۰ = پاسخ ها : بر * خسته * دلان * رند * خمار * مگیر
۲۷۱ = پاسخ ها : یک * مونس * نامزد * ندارم * جز * غم
۲۷۲ = پاسخ ها : ای * آمده * از * عالم * روحانی * تفت
۲۷۳ = پاسخ ها : ای * خاک * اگر * سینه * تو * بشکافند
۲۷۴ = پاسخ ها : ماننده * سنگ * خاره * در * آب * زلال
۲۷۵ = پاسخ ها : ای * شرمزده * غنچه * مستور * از * تو
۲۷۶ = پاسخ ها : آن * جام * طرب * شکار * بر * دستم * نه
۲۷۷ = پاسخ ها : دیوانه * شدم * بیار * بر * دستم * نه
۲۷۸ = پاسخ ها : بر * گرد * پیاله * آیتی * هست * مقیم
۲۷۹ = پاسخ ها : با * لشگر * غم * چه * بایدت * کوشیدن
۲۸۰ = پاسخ ها : نه * هفت * هزار * ساله * شادی * جهان
۲۸۱ = پاسخ ها : یک * همدم * باوفا * ندیدم * جز * درد
۲۸۲ = پاسخ ها : دریافتن * روز * چنین * دشوار * است
۲۸۳ = پاسخ ها : خاک * ره * او * شدم * به * بادم * برداد
۲۸۴ = پاسخ ها : هرگز * غم * دو * روز * مرا * یاد * نگشت
۲۸۵ = پاسخ ها : ای * دل * چو * زمانه * میکند * غمناکت
۲۸۶ = پاسخ ها : من * حاصل * عمر * خود * ندارم * جز * غم
۲۸۷ = پاسخ ها : تا * سبزه * خاک * ما * تماشاگه * کیست
۲۸۸ = پاسخ ها : پس * موی * سیاه * من * چرا * گشت * سفید
۲۸۹ = پاسخ ها : گفتم * من * سودازده * را * کار * بساز
۲۹۰ = پاسخ ها : نرگس * به * هوای * می * قدح * ساز * شود
۲۹۱ = پاسخ ها : وز * غصه * کناره * جوی * میباید * بود
۲۹۲ = پاسخ ها : با * اهل * هنر * گوی * گریبانت * بگشای
۲۹۳ = پاسخ ها : بر * مردم * رند * نکته * بسیار * مگیر
۲۹۴ = پاسخ ها : با * اهل * هنر * گوی * گریبان * بگشای
۲۹۵ = پاسخ ها : همچون * لب * خود * مدام * جان * میپرور
۲۹۶ = پاسخ ها : بس * گوهر * قیمتی * که * در * سینه * تست
۲۹۷ = پاسخ ها : چون * عهده * نمی * شود * کسی * فردا * را
۲۹۸ = پاسخ ها : حل * کن * به * جمال * خویشتن * مشکل * ما
۲۹۹ = پاسخ ها : با * می * به * کنار * جوی * میباید * بود
۳۰۰ = پاسخ ها : صوفی * چو * تو * رسم * رهروان * میدانی
۳۰۱ = پاسخ ها : گل * با * تو * برابری * کجا * یارد * کرد
۳۰۲ = پاسخ ها : ای * دوست * دل * از * جفای * دشمن * درکش
۳۰۳ = پاسخ ها : ای * چرخ * فلک * خرابی * از * کینه * تست
۳۰۴ = پاسخ ها : وان * ساغر * چون * نگار * بر * دستم * نه
۳۰۵ = پاسخ ها : چون * مست * شدم * جام * جفا * را * سرداد
۳۰۶ = پاسخ ها : فارغ * دل * آن * کسی * که * مانند * حباب
۳۰۷ = پاسخ ها : می * بر * لب * سبزه * خوش * بود * نوشیدن
۳۰۸ = پاسخ ها : گفتی * که * پس * از * سیاه * رنگی * نبود
۳۰۹ = پاسخ ها : گر * می * نخوری * طعنه * مزن * مستان * را
۳۱۰ = پاسخ ها : این * دسته * که * بر * گردن * او * میبینی
۳۱۱ = پاسخ ها : صد * لقمه * خوری * که * می * غلامست * آنرا
۳۱۲ = پاسخ ها : زان * پیش * که * سبزه * بردمد * از * خاکت
۳۱۳ = پاسخ ها : گفتی * که * تو * را * شوم * مدار * اندیشه
۳۱۴ = پاسخ ها : دیشب * گله * زلفش * با * باد * همی * کردم
۳۱۵ = پاسخ ها : چشم * تو * که * سحر * بابل * است * استادش
۳۱۶ = پاسخ ها : قران * که * مهین * کلام * خوانند * آن * را
۳۱۷ = پاسخ ها : نرگس * که * کله * دار * جهان * است * ببین
۳۱۸ = پاسخ ها : آن * می * که * چو * زنجیر * بپیچد * بر * خود
۳۱۹ = پاسخ ها : زان * راح * که * روحیست * به * تن * پرورده
۳۲۰ = پاسخ ها : عیش * بی * یار * مهیا * نشود * یار * کجاست
۳۲۱ = پاسخ ها : از * چرخ * به * هر * گونه * همی * دار * امید
۳۲۲ = پاسخ ها : می * نوش * به * ماهتاب * ای * ماه * که * ماه
۳۲۳ = پاسخ ها : کاندر * همه * جا * مدام * خوانند * آن * را
۳۲۴ = پاسخ ها : آن * گوش * که * حلقه * کرد * در * گوش * جمال
۳۲۵ = پاسخ ها : تو * غره * بدان * مشو * که * می * مینخوری
۳۲۶ = پاسخ ها : این * سبزه * که * امروز * تماشاگه * ماست
۳۲۷ = پاسخ ها : بر * چهره * گل * نسیم * نوروز * خوش * است
۳۲۸ = پاسخ ها : طاقتم * طاق * شد * از * تو * نیامد * خبری
۳۲۹ = پاسخ ها : ای * صبا * نکهتی * از * خاک * ره * یار * بیار
۳۳۰ = پاسخ ها : ماهی * که * نظیر * خود * ندارد * به * جمال
۳۳۱ = پاسخ ها : کاین * باقی * عمر * را * بها * پیدا * نیست
۳۳۲ = پاسخ ها : خوش * باش * ندانی * به * کجا * خواهی * رفت
۳۳۳ = پاسخ ها : در * صحن * چمن * روی * دل * افروز * خوش * است
۳۳۴ = پاسخ ها : در * اندرون * من * خسته * دل * ندانم * کیست
۳۳۵ = پاسخ ها : این * مدت * عمر * ما * چو * گل * ده * روز * است
۳۳۶ = پاسخ ها : سبز * است * لبت * ساغر * از * او * دور * مدار
۳۳۷ = پاسخ ها : زان * پیش * که * کوزه * ها * کنند * از * گل * ما
۳۳۸ = پاسخ ها : ای * درد * توام * درمان * در * بستر * ناکامی
۳۳۹ = پاسخ ها : یک * دوست * که * با * او * غم * دل * بتوان * گفت
۳۴۰ = پاسخ ها : دریاب * کار * ما * که * نه * پیداست * کار * عمر
۳۴۱ = پاسخ ها : تا * در * نگرد * که * بی * تو * چون * خواهم * خفت
۳۴۲ = پاسخ ها : از * دی * که * گذشت * هر * چه * گویی * خوش * نیست
۳۴۳ = پاسخ ها : غم * در * دل * تنگ * من * از * آن * است * که * نیست
۳۴۴ = پاسخ ها : این * کوزه * چو * من * عاشق * زاری * بوده * است
۳۴۵ = پاسخ ها : کشتی * شکستگانیم * ای * باد * شرطه * برخیز
۳۴۶ = پاسخ ها : بیدار * شو * ای * خواجه * که * خوش * خوش * بکشد
۳۴۷ = پاسخ ها : آتشی * بود * در * این * خانه * که * کاشانه * بسوخت
۳۴۸ = پاسخ ها : اگر * آن * ترک * شیرازی * به * دست * آرد * دل * ما * را
۳۴۹ = پاسخ ها : من * از * آن * حسن * روز * افزون * که * یوسف * داشت * دانستم
۳۵۰ = پاسخ ها : عقل * اگر * داند * که * دل * در * بند * زلفش * چون * خوش * است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

بستن