بازی و سرگرمی

جواب بازی لانتوری

جواب بازی لانتوری با آخرین آپدیت یعنی آپدیت سال ۹۹ بازی لانتوری در خدمت شما عزیزان هستیم – در ادامه پاسخ تمامی مراحل بازی زیبای لانتوری را مشاهده خواهید کرد.

۱ > آش – شاخ
۲ > لب – بیل
۳ > نخ – خنک
۴ > رک – رب – بکر
۵ > بم – اب – بام
۶ > فن – سن – نفس
۷ > نر – جن – رنج
۸ > چک – شک – چکش
۹ > شر – رد – رشد
۱۰ > هلو – هتل – تله – توله
۱۱ > جهل – اهل – اجل – جاهل
۱۲ > کور – فکر – رفو – فکور
۱۳ > عشق – عشا – عاق – عاشق
۱۴ > هند – هلن – دهن – هلند
۱۵ > شرم – بشر – برش – مبشر
۱۶ > محل – قلم – حلق – ملحق
۱۷ > روا – اول – الو – روال
۱۸ > پست – سپه – تپه – پسته
۱۹ > سود – حسد – حدس – حسود
۲۰ > ذکر – ذرت – ترک – تذکر
۲۱ > مهم – هرم – مهر – مهره
۲۲ > سیر – سفر – سری – سفیر
۲۳ > وهم – موز – مزه – موزه
۲۴ > سخا – خال – سال – سلاخ
۲۵ > شال – بال – بلا – بالش
۲۶ > نور – تور – ترن – تنور
۲۷ > نیت – دین – تند – تدین
۲۸ > ریو – ریه – روی – رویه
۲۹ > شنا – شاه – اهن – شانه
۳۰ > ورم – مصر – روم – مصور
۳۱ > وقت – قوم – قوت – موقت
۳۲ > هنگ – تنگ – تنه – تنگه
۳۳ > یدک – سید – دیس – دیسک
۳۴ > پسر – پرش – سپر – پرسش
۳۵ > عمق – طمع – طعم – مقطع
۳۶ > فرم – فرع – عمر – معرف
۳۷ > لبو – بدو – بدل – دوبل
۳۸ > مرد – دیر – دمر – مدیر
۳۹ > کاه – سکه – آهک – کاسه
۴۰ > کول – لوس – سکو – لوکس
۴۱ > قسم – قدم – قدس – مقدس
۴۲ > لغو – غول – شغل – شلوغ
۴۳ > عطر – عطا – عار – عطار
۴۴ > گرز – زنگ – رنگ – زرنگ
۴۵ > راد – دار – ارد – دلار
۴۶ > رخت – خیر – تیر – ریخت
۴۷ > کیش – شیک – تشک – کشتی
۴۸ > سخت – توس – تخس – سوخت
۴۹ > قصد – صید – صدق – صدیق

از مرحله ۵۰ تا ۱۰۰ جواب بازی لانتوری

۵۰ > بار – برگ – ابر – ارگ – رگبار
۵۱ > هوا – هوس – اهو – سوا – واسطه
۵۲ > نوا – وان – ثنا – ناو – ثانوی
۵۳ > نشر – نیش – ریش – شیر – شیرین
۵۴ > توت – وبا – اتو – تاب – تابوت
۵۵ > مرض – مضر – ضرر – متر – متضرر
۵۶ > خطا – خطر – اخر – خار – اخطار
۵۷ > صیف – هفت – تهی – صفت – تصفیه
۵۸ > طبی – قطب – تقی – طبق – تطبیق
۵۹ > داد – کاخ – خاک – خدا – کدخدا
۶۰ > سوم – مطب – بوس – بوم – مبسوط
۶۱ > عیب – قوی – بوق – عقب – یعقوب
۶۲ > ماه – هما – اقا – امه – اقامه
۶۳ > جدی – یاد – ادا – جدا – ایجاد
۶۴ > نفت – اتن – افت – ناف – نظافت
۶۵ > نبی – زیب – بنز – زین – بنزین
۶۶ > سهم – مهم – جسم – سمج – مجسمه
۶۷ > پاک – پوک – اشک – شوک – پوشاک
۶۸ > عوض – وضو – عمو – عضو – موضوع
۶۹ > فال – لطف – طفل – طلا – اطفال
۷۰ > چسب – برس – سبب – سرب – برچسب
۷۱ > مدت – مدد – تیم – دید – تمدید
۷۲ > نیم – یمن – مین – مژه – منیژه
۷۳ > دسر – سرد – درد – درس – دردسر
۷۴ > متن – منت – بتن – بخت – منتخب
۷۵ > جام – وام – اوا – اوج – امواج
۷۶ > سطر – سنا – راس – ران – سرطان
۷۷ > گوش – گول – خوش – گلو – خوشگل
۷۸ > کیف – کیک – کتف – کتک – تفکیک
۷۹ > لیف – یخه – فیل – خفه – خلیفه
۸۰ > ملت – ملخ – تلخ – لخت – مختلط
۸۱ > گیس – سیب – بیگ – بیست – بستگی
۸۲ > عصا – صدا – دعا – عادت – تصاعد
۸۳ > یقه – هدی – دیه – دقیق – دقیقه
۸۴ > نام – مال – امن – امان – المان
۸۵ > زار – راز – ارز – ازار – احراز
۸۶ > مات – تام – اتم – حاتم – محتاط
۸۷ > رود – دور – خود – رودل – دلخور
۸۸ > میل – ملی – مدل – پلید – دیپلم
۸۹ > چاق – خام – اخم – چماق – چخماق
۹۰ > ولی – دیو – دولت – تولد – تولید
۹۱ > مدح – محو – موحد – محمد – محمود
۹۲ > صبح – صبا – صباح – صاحب – اصحاب
۹۳ > سنی – یونس – سونی – سوسن – سینوس
۹۴ > لات – اصل – الات – اصالت – اتصال
۹۵ > وصف – وفا – صفا – صاف – اوصاف
۹۶ > فرد – نفر – رند – درز – دفن – فرزند
۹۷ > چنگ – چین – نیل – لنگ – لگن – گلچین
۹۸ > نوه – هنر – رهن – نهر – هنرور
۹۹ > شتر – گشت – رشت – ترس – ترش – گسترش

از مرحله ۱۰۰ تا ۲۰۰ جواب بازی لانتوری

۱۰۰ > ضرب – درب – برد – دبر – ضربدر
۱۰۱ > سیم – مست – سمت – ستم – سیستم
۱۰۲ > شهد – هشت – شصت – دشت – شدت – هشتصد
۱۰۳ > کدو – کود – دود – دوش – دودکش
۱۰۴ > رها – هار – اره – راه – طاهر – طاهره
۱۰۵ > ریگ – گرد – دیگ – دیگر – درگیر
۱۰۶ > گاز – گاو – باز – بازو – بازگو
۱۰۷ > تیغ – غیب – بغل – غیبت – تبلیغ
۱۰۸ > صبر – صرب – تبر – بصیر – بصیرت
۱۰۹ > عمل – ملل – علم – علوم – معلول
۱۱۰ > خجل – خرج – جلو – جور – خروج – ولخرج
۱۱۱ > رجب – برج – جبر – برنج – رنجبر
۱۱۲ > بنا – بها – باغ – انبه – نابغه
۱۱۳ > ننه – پهن – نان – نهان – پنهان
۱۱۴ > عزم – میز – تیز – مزیت – عزیمت
۱۱۵ > عاج – اجر – جار – اجرا – ارجاع
۱۱۶ > تراب – تراز – بارز – تبار – چترباز
۱۱۷ > مکان – کمان – خانم – منشا – خشمناک
۱۱۸ > سردی – لیدر – دریل – رسید – سیلندر
۱۱۹ > نارو – نوار – اوار – روان – فراوان
۱۲۰ > کاشی – گویش – شاکی – شیوا – شیکاگو
۱۲۱ > مونا – نواب – بانو – مبنا – ژامبون
۱۲۲ > ناقص – نامه – امنه – منها – مناقصه
۱۲۳ > ستار – پارس – تراس – راست – پرستات
۱۲۴ > حاجی – حیات – احیا – حاجت – احتیاج
۱۲۵ > شتاب – گوشت – اشوب – تابش – ابگوشت
۱۲۶ > مشهد – هاشم – شهدا – ماده – مشاهده
۱۲۷ > مالت – گرما – املت – رمال – تلگرام
۱۲۸ > سانت – گالن – انگل – سالن – گلستان
۱۲۹ > طناب – نقاب – ابان – باطن – انطباق
۱۳۰ > پریا – پنیر – ارین – رانی – پرنیان
۱۳۱ > دوره – روده – خرده – خوره – دوچرخه
۱۳۲ > مجزا – مزاج – اجزا – مجاز – مجازات
۱۳۳ > لامپ – مالش – شامل – شمال – پشمالو
۱۳۴ > طلاب – مطلب – ابله – باطل – مطالبه
۱۳۵ > موجه – هجوم – جمعه – عموم – مجموعه
۱۳۶ > فتوا – وفات – تلاش – شاتل – شفتالو
۱۳۷ > ساده – ستاد – دسته – دهات – دستگاه
۱۳۸ > زالو – لاوی – الگو – اویز – گلاویز
۱۳۹ > گونه – گونی – نوید – گنده – گوینده
۱۴۰ > حکمت – محکم – تحکم – تمسک – مستحکم
۱۴۱ > حومه – محله – حمله – حوله – محموله
۱۴۲ > فوری – نیرو – ریون – فرنی – نیلوفر
۱۴۳ > ساق – اسب – ساقه – سابق – سابقه
۱۴۴ > فتح – حفظ – حفاظ – حافظ – حفاظت
۱۴۵ > فضا – عام – ضعف – معاف – مضاف – مضاعف
۱۴۶ > هوش – نبش – شنبه – بهوش – بهنوش
۱۴۶ > جواب – کامل – بازی – لانتوری – سایت – کاور
۱۴۷ > عرض – رضا – عارض – اعضا – اعراض
۱۴۸ > شیخ – خشت – شخص – شخصیت – تشخیص
۱۴۹ > چای – الی – خیال – خالی – یخچال

۱۵۰ > نصف – فصل – صنف – منصف – مفصل – منفصل
۱۵۱ > غار – تار – فرات – غارت – فراغت
۱۵۲ > ناز – خان – خانه – خازن – خزانه
۱۵۳ > لاک – لال – لیلا – الکل – اکلیل
۱۵۴ > گدا – زهد – زاهد – زاده – گدازه
۱۵۵ > یاس – اسم – سیما – اسیا – اسامی
۱۵۶ > یار – ریا – ریاض – راضی – ریاضی
۱۵۷ > فرض – غرض – فروغ – غفور – غضروف
۱۵۸ > نمک – مسن – عکس – مسکن – سمعک – منعکس
۱۵۹ > لادن – دنیا – دانا – ادیان – دانیال
۱۶۰ > فقره – فرقه – ترمه – تفرقه – متفرقه
۱۶۱ > هومن – نوچه – نمره – مورچه – منوچهر
۱۶۲ > هاتف – تباه – بافت – افتاب – افتابه
۱۶۳ > گردن – روند – درون – گوگرد – دگرگون
۱۶۴ > قاطع – عایق – طاقت – تقاطع – قاطعیت
۱۶۵ > گیاه – اگهی – اگاه – اگاهی – جایگاه
۱۶۶ > راحت – حضرت – حاضر – احضار – احتضار
۱۶۷ > تزاع – نازا – اتنا – اعتنا – انتزاع
۱۶۸ > خامه – خاتم – تخمه – خاتمه – اموخته
۱۶۹ > چهار – پاچه – پاره – پارچه – چهارپا
۱۷۰ > کریم – کرسی – مسیر – کمیسر – کریسمس
۱۷۱ > زیاد – ایزد – ازاد – ازادی – ازدیاد
۱۷۲ > فاضل – بالا – افضل – الفبا – فاضلاب
۱۷۳ > صادق – تصدق – اتاق – صداقت – اقتصاد
۱۷۴ > ناصر – صحرا – حصار – انصار – انحصار
۱۷۵ > وصیت – خصوص – تخصص – تخصیص – خصوصیت
۱۷۶ > پشتی – شریف – ترشی – تشریف – پیشرفت
۱۷۷ > کاشف – شکاف – اتکا – اکتفا – اکتشاف
۱۷۸ > کلم – ملک – تکلم – مملکت – متکلم
۱۷۹ > کار – رکن – اراک – انکار – ارکان
۱۸۰ > صحن – نرم – حرص – حرم – رحم – منحصر
۱۸۱ > موش – نعش – نوع – شمع – شوم – شمعون
۱۸۲ > سنگ – سوگ – نسخ – خنگ – خون – سخن – سخنگو
۱۸۳ > نقد – نقص – نود – صندوق
۱۸۴ > پلو – پنج – پول – لنج – لجن – پنجول
۱۸۵ > بیم – دبی – میخ – بید – بدی – بیخ – بدخیم
۱۸۶ > شور – گور – روش – خرگوش
۱۸۷ > زهر – زیر – هرز – ریز – زره – غریزه
۱۸۸ > لبه – لقب – قله – قبیله
۱۸۹ > بند – نخل – بدن – بخل – بلند – لبخند
۱۹۰ > نفع – عفو – تنوع – عفونت
۱۹۱ > جزا – زوج – تاج – تجاوز
۱۹۲ > فرح – حیف – حریف – حفاری
۱۹۳ > طاق – قسط – سقط – اقساط
۱۹۴ > نوح – وزن – لحن – حزن – زحل – نزول – حلزون
۱۹۵ > سنج – نجس – جان – جنس – اسان – اجناس
۱۹۶ > لیس – سیل – سهیل – سلیقه
۱۹۷ > مکش – کمک – مشک – شمش – شکم – کشمش – کشمکش
۱۹۸ > دام – دما – داغ – ادم – دماغ – ادغام
۱۹۹ > عقد – عهد – عاقد – قاعده

از مرحله ۲۰۰ تا ۳۰۰ جواب بازی لانتوری

۲۰۰ > ارث – ثریا – اریا – ایثار
۲۰۱ > فرق – فقر – افق – فراق – افاق – ارفاق
۲۰۲ > دراز – ردپا – اشپز – ارزش – ارشد – پردازش
۲۰۳ > مادی – کمدی – اکید – ادمی – امید – اکادمی
۲۰۴ > پادو – پدال – سوال – دولا – سواد – دلواپس
۲۰۵ > دچار – چادر – دیار – دایر – دریا – ریچارد
۲۰۶ > وارد – گارد – دوار – دارو – داور – داروگر
۲۰۷ > متین – نسیم – سنتی – تنیس – ثمین – مستثنی
۲۰۸ > دنبک – دکان – بانک – اندک – باند – بادکنک
۲۰۹ > حال – حیله – اهلی – لایحه
۲۱۰ > موصل – مصلح – محصل – محصول
۲۱۱ > کته – تکه – هیبت – تکیه – تیکه – کتیبه
۲۱۲ > جذب – باج – جذبه – جذاب – باجه – جاذبه
۲۱۳ > کنه – کیسه – سکنه – سکینه
۲۱۴ > بهجت – رتبه – بستر – بسته – تجربه – برجسته
۲۱۵ > صلاح – طحال – حاصل – صالح – اصلاح – اصطلاح
۲۱۶ > سکان – ناکس – اسکن – ساکن – سنجاق – سنجاقک
۲۱۷ > دانش – شنوا – جادو – جواد – وجدان – دانشجو
۲۱۸ > معین – مینو – مصون – معنی – معنوی – مصنوعی
۲۱۹ > مقر – رمق – قرن – منقرض
۲۲۰ > مرکز – مکرم – ترمز – مرمت – تمرکز – متمرکز
۲۲۱ > مربا – مربی – امیر – ریما – بیمار – بیماری
۲۲۲ > ماش – مشت – شام – اتش
۲۲۳ > قوه – ورق – قهر – ترقوه
۲۲۴ > نقی – قتل – لنت – تلقین
۲۲۵ > شوهر – مطهر – رشوه – شوره – مشهور – مشروطه
۲۲۶ > نسل – گسل – لگد – سند
۲۲۷ > ناجی – ناشی – جانی – جنین – نشانی – جانشین
۲۲۸ > فرخ – مرز – رزم – خزر – رمز – مزخرف
۲۲۹ > سبات – مجاب – تجسم – تماس – سماجت – مستجاب
۲۳۰ > شیره – ارشه – اریه – ریشه – شراره – شهریار
۲۳۱ > نوک – نکو – ونک – جکسون
۲۳۲ > کیان – تانک – تینا – کتانی
۲۳۳ > حریت – ترقی – حریق – تحقیر
۲۳۴ > تاس – ساکت – سیتا – اسکی – سایت – تاکسی
۲۳۵ > جهت – هویت – هویج – توجه – جیوه – توجیه
۲۳۶ > کبری – رکاب – اکبر – رکابی – باریک – بیکاری
۲۳۷ > هزار – نهار – فراز – زرافه – راهزن – قرزانه
۲۳۸ > باد – دبش – شاد – ابد – ادب – اباد – شاداب
۲۳۹ > علی – علت – عقل – عقیل – تعقل – تعلیق
۲۴۰ > عبا – عقاب – تابع – عاقبت
۲۴۱ > درج – جدیت – تجرد – تدریج
۲۴۲ > لکه – مهلک – ملکه – مهلکه
۲۴۳ > کفش – کوه – کشف – شکوه – شکوفه
۲۴۳ > نویسنده – امیرحسین – کاور
۲۴۴ > پتو – پاکت – کاپوت – تکاپو
۲۴۵ > غروب – بلوغ – بلور – بلغور
۲۴۶ > بینا – بیان – بانی – بنیان
۲۴۷ > شکل – شکیل – شلیک – تشکیل
۲۴۸ > رباب – برادر – دربار – باربر – برابر – بردبار
۲۴۹ > کابل – کالا – کلاس – بکسل – لباس – کالباس

۲۵۰ > مدام – ممتد – مواد – تمام – دوام – ماتم – مداومت
۲۵۱ > فانی – نازی – نیاز – زیان – زینت – فانتزی
۲۵۲ > لانه – ناله – نهال – تنها
۲۵۳ > راهب – غبار – ابرو – باور – بهار – ابغوره
۲۵۴ > پرز – پدر – پیر – پری – زردپی
۲۵۵ > غلام – غلبه – مبلغ – بالغ – غالب – مبالغه
۲۵۶ > منار – نماز – چنار – رمان – زمان – مزار – چمنزار
۲۵۷ > هراس – سپاه – سپهر – رهسپار
۲۵۸ > دنبه – ندبه – نهیب – بدنه – بدهی – بنیه – بیننده
۲۵۹ > شهر – هدف – فرش – رده – شرف – فشرده
۲۶۰ > سارا – ساری – سیار – اساطیر
۲۶۱ > شفا – ارش – فشار – اشرف – افشار – اشراف
۲۶۲ > صحت – حریص – حصیر – تصریح
۲۶۳ > سنبل – نبرد – دلبر – بندر – سربند – سربلند
۲۶۴ > مهد – همت – مهدی – تمهید
۲۶۵ > متقی – مقیم – قیمت – تیمم – قسمت – تقسیم – مستقیم
۲۶۶ > هالو – وبال – لعاب – بلوا – علاوه – بعلاوه
۲۶۷ > مسلم – مماس – سلام – سالم – سلمان – مسلمان
۲۶۸ > داود – دیبا – ادیب – ابدی – ادبی – بیداد – یادبود
۲۶۹ > کامل – کمال – مالک – مایل – کمیاب – کلمبیا
۲۷۰ > سبیل – بابل – اسیب – الیس – سیلاب – بیسبال
۲۷۱ > سرود – فرود – سرفه – فرسوده
۲۷۲ > مسلط – ملیت – طلسم – تسلط – سلیم – تسلیم – مستطیل
۲۷۳ > نظر – نظم – ترنم – منتظر
۲۷۴ > خراش – خیار – خارش – اخیر – ارایش – خشایار
۲۷۵ > چانه – گناه – نگاه – اهنگ – بنگاه – بچگانه
۲۷۶ > تیوب – دعوت – تعدی – بدیع – بیعت – تبعید – عبودیت
۲۷۷ > زارع – رعنا – عرفان – زعفران
۲۷۸ > ارم – امر – رام – معما – معمار
۲۷۹ > تراش – ناشر – اشنا – ارتش – ناشتا – انتشار
۲۸۰ > شعار – شمار – شاعر – معاشرت
۲۸۱ > مرگ – مگس – سرم – خرس – رسم – سرخ – مسخر – خرمگس
۲۸۲ > سراب – سرباز – بازرس – بازپرس
۲۸۳ > مکر – کرم – کتری – تکریم
۲۸۴ > نبات – نصاب – اصابت – انتصاب
۲۸۵ > عماد – معاد – ادعا – معتاد – اعدام – اعتماد
۲۸۶ > قادر – قدرت – دارا – ارادت – اتراق – اقتدار
۲۸۷ > ریل – گاری – ریال – گالری
۲۸۸ > مداد – مبدا – داماد – بادام – امداد – بامداد
۲۸۹ > تایم – اتمی – مزایا – تمایز – ازیتا – امتیاز
۲۹۰ > مبل – مهلت – ملتهب – تلمبه
۲۹۱ > معده – عمده – تعهد – متعهد
۲۹۲ > طور – مورب – مرطوب – مربوط
۲۹۳ > توقع – تقوا – یاقوت – وقایع – تعویق – واقعیت
۲۹۴ > بهر – توبه – بوته – توبره
۲۹۵ > تکلف – تکفل – ایفل – تکلیف – تلافی – تالیف – تکالیف
۲۹۶ > کاله – کاکل – هلاک – کلاهک
۲۹۷ > کدر – درک – درخت – دختر – دخترک
۲۹۸ > مهسا – ماسه – سهام – ساچمه
۲۹۹ > عبد – بعد – معبد – عمود – معبود

از مرحله ۳۰۰ تا ۴۰۰

۳۰۰ > عدس – دست – اسد – سعادت
۳۰۱ > قیف – وقف – توقیف – توفیق
۳۰۲ > مهیج – میله – جمله – جمیل – جمیله
۳۰۳ > مروت – تورم – مترو – متورم
۳۰۴ > داخل – خالد – دخالت – تداخل
۳۰۵ > هادی – اتیه – دایه – هدایت
۳۰۶ > لایق – قاتل – لیاقت – اقلیت
۳۰۷ > تجار – جرات – اجرت – تاجر – تجارت
۳۰۸ > رسوا – سورا – اواز – آرزو
۳۰۹ > خراب – خشاب – بخار – بخشدار
۳۱۰ > نماد – پسند – پماد – نادم – امدن – دامن – سمن – پسماند
۳۱۱ > رجز – زجر – جیره – جزیره
۳۱۲ > ماهی – مایه – مهیا – قیمه – قاضی – قضیه – قیام – مضایقه
۳۱۳ > صدف – صمد – مفاد – مصادف
۳۱۴ > باک – کبد – ابکش – بادکش
۳۱۵ > شاسی – اتشی – اشتی – ستایش
۳۱۶ > جسد – جهاد – سجاد – جاده – سجاده
۳۱۷ > معلا – عامل – عالم – اعمال – اعلام
۳۱۸ > شیب – شبیه – بهشت – بیشه – تیشه – تشبیه
۳۱۹ > رحمت – ترحم – حرمت – محترم
۳۲۰ > تعارف – افترا – اعتراف – ارتفاع
۳۲۱ > سور – سرو – روس – سرور – روسری
۳۲۲ > صفر – صرف – صفرا – صراف – صرافی
۳۲۳ > طبل – طلب – بلوط – مطلوب
۳۲۴ > مقام – مقوا – مقاوم – مقاومت
۳۲۵ > شورا – مرور – واشر – اشور – امور – مشاور – شرماور
۳۲۶ > چهل – لوچ – کوله – کلوچه
۳۲۷ > زیل – لیز – لازم – مالزی
۳۲۸ > سرما – موسس – سماور – سوسمار
۳۲۹ > رویش – شوخی – یورش – خرید – خویش – رشید – درویش – خورشید
۳۳۰ > ندا – فساد – فاسد – اسفند
۳۳۱ > قالب – قلاب – ملقب – بقال – قابل – مقاله – مقابله
۳۳۲ > زور – زبر – بروز – برنز – برزو – زنبور
۳۳۳ > شهین – شایان – شاهین – اشیانه
۳۳۴ > قران – منقار – تقارن – متقارن
۳۳۵ > توان – مانتو – خاتون – اموختن
۳۳۶ > صوت – وصلت – وصال – اصول – صلوات
۳۳۷ > نوبت – بیرون – بیروت – تریبون
۳۳۸ > کره – کولر – کوره – هرکول
۳۳۹ > سنت – سکوت – ستون – تونس – سکونت
۳۴۰ > نگار – گران – انگشت – انگشتر
۳۴۱ > اجیل – جهالت – اتلیه – جاهلیت
۳۴۲ > جامع – مایع – تجمع – جماعت – جامعیت
۳۴۳ > معلم – عمامه – علامه – معامله
۳۴۴ > عابر – عبرت – اتباع – اعتبار
۳۴۵ > بازه – غزاله – زباله – بزغاله
۳۴۶ > جنات – نجات – امانت – مناجات
۳۴۷ > اهانت – انتها – استان – استانه
۳۴۸ > مبتلا – تالاب – ابتلا – مبالات
۳۴۹ > متهم – جامه – مهمات – مهاجم – تهاجم – متهاجم

۳۵۰ > ماکو – مانکن – اکنون – نکونام
۳۵۱ > سیاست – سیاحت – تاسیس – حساسیت
۳۵۲ > واکس – ماسک – مسکو – مسواک
۳۵۳ > روح – محور – مرحوم – محروم
۳۵۴ > قبر – عرق – برق – عرب – عقرب – هقربه
۳۵۵ > فاخر – اختر – اخرت – اختفا – خرافات – افتخار
۳۵۶ > مهریه – شهریه – همشیره – همشهری
۳۵۷ > عربی – رعیت – ربیع – تعبیر
۳۵۸ > تلاوت – توالت – تابلو – تالبوت
۳۵۹ > شاکر – شکار – شهرک – شکرانه
۳۶۰ > شادی – شیدا – شاید – اردشیر
۳۶۱ > ملس – لمس – امسال – الماس – اسلام
۳۶۲ > نرده – مرده – دشمن – رنده – مدرن – شمردن – شرمنده
۳۶۳ > ورزش – پوزش – پوزه – شهروز – زره پوش
۳۶۴ > محسن – حماس – حسام – محاسن
۳۶۵ > پولک – کلوپ – پستو – پوست – توکل – تلسکوپ
۳۶۶ > نفیس – یوسف – سیفون – سمفونی
۳۶۷ > مذکر – مهار – مکار – ماهر – اهرم – اکرم – مارک – همکار – مذاکره
۳۶۸ > فریب – بشیر – فریبا – شرفیاب
۳۶۹ > شاغل – غلات – شغال – الاغ – اشغال – اشتغال
۳۷۰ > لزوم – ملوس – لوازم – سولماز
۳۷۱ > لحظه – محال – لحاظ – حمال – ظالم – حامله – ملاحظه
۳۷۲ > هیزم – زمین – منزه – زمینه
۳۷۳ > زیبا – گراز – بازی – بزرگ – بیزار – ابگیر – بازیگر
۳۷۴ > تملق – اقلام – اقامت – ملاقات
۳۷۵ > شهاب – تشابه – اشتها – اشتباه
۳۷۶ > اکراه – اشکار – اشاره – شاهکار
۳۷۷ > نسبت – بستن – تناسب – بستان – ابستن – بستگان
۳۷۸ > خلاف – مختلف – مخالف – متخلف – مخلفات
۳۷۹ > مفت – مفتش – تمشک – مکتشف
۳۸۰ > شوق – موقع – مشوق – معشوق
۳۸۱ > تبرک – تکبیر – کبریت – تبریک – برکیب – ترکیبی
۳۸۲ > حراج – رایج – ایرج – جاری – جراح – جراحی
۳۸۳ > سینا – گیلان – گیلاس – سیگنال – انگلیس
۳۸۴ > لرز – لیزر – لبریز – برزیل
۳۸۵ > مبدل – دلمه – دمبل – بلاد – ادله – مبادله
۳۸۶ > نادر – راکد – کارد – کادر – راند – اردن – اردک
۳۸۷ > ویار – رویا – یاور – یارو – راوی – خاویار
۳۸۸ > کارت – راکت – تفکر – فاکتور
۳۸۹ > سروش – نترس – شورت – ترسو – روشن – سنتور – سرنوشت
۳۹۰ > حساب – سحاب – حماسه – محاسبه
۳۹۱ > سره – نرگس – سنگر – گرسنه – سرهنگ
۳۹۲ > کوبا – باکو – بوکس – کابوس
۳۹۳ > اصلی – اصیل – تحصیل – اصلیت – صلاحیت
۳۹۴ > نگین – رینگ – نگران – نیرنگ – نارنگی
۳۹۵ > جرم – جوهر – مهجور – جمهور
۳۹۶ > بیات – بیتا – ابتدا – ابادی – ادبیات
۳۹۷ > پارو – پونه – هارون – پهناور – پروانه
۳۹۸ > زانو – توازن – ازمون – متوازن
۳۹۹ > بازار – ابراز – ابزار – ارزیاب

از مرحله ۴۰۰ تا آخر

۴۰۰ > ساناز – ناسزا – اسمان – سامان – سازمان
۴۰۱ > مایو – لوبیا – البوم – موبایل – ابلیمو
۴۰۲ > ریحان – ناحیه – حیران – رایحه – ریحانه
۴۰۳ > مرزه – هرمز – زمرد – زنده
۴۰۴ > نیما – ایمن – امین – مانی – مینا – میان – مکانیک
۴۰۵ > دفتر – نفرت – تندر – تنفر – ترفند
۴۰۶ > وزیر – زیور – پیروز – پرویز
۴۰۷ > براق – انبر – باقر – قربان
۴۰۸ > رسول – رسوب – سرکوب – بروکسل
۴۰۸ > پست – اختصاصی – سایت – کاور
۴۰۹ > دهان – دانه – ازاده – اندازه
۴۱۰ > شعور – شروع – اعشار – اشعار – عاشورا
۴۱۱ > سرنخ – نخود – خسرو – خروس – رسوخ – خوردن – خرسند – خورسند
۴۱۲ > حرام – امارت – احرام – احترام
۴۱۳ > خرما – پرهام – ماهرخ – خمپاره
۴۱۴ > مانع – نعمت – معنا – مناعت – ممتنع – ممانعت
۴۱۵ > تایر – تاریک – تریاک – ترافیک
۴۱۶ > شعر – عیش – عرش – تشیع – شریعت
۴۱۷ > کیوان – اویشن – نیوشا – کیانوش
۴۱۸ > ستاره – اسارت – راستا – اراسته
۴۱۹ > ایران – ارایه – یارانه – رایانه
۴۲۰ > واگن – اونگ – اندوه – دوگانه
۴۲۱ > سایه – اسیه – سهمیه – همسایه
۴۲۲ > پرده – پرنده – وردنه – پرونده
۴۲۳ > کاوه – کاهو – الونک – هولناک
۴۲۴ > ردیف – فرید – فردا – فریاد – درایت – دریافت
۴۲۵ > دقت – مرتد – مرقد – قدمت – مقتدر
۴۲۶ > ناقلا – القاب – اقبال – انقلاب
۴۲۷ > افکار – افراد – ادراک – فداکار
۴۲۸ > مهاجر – شهرام – شماره – مشاجره
۴۲۹ > نایاب – ایسنا – اسیاب – سایبان
۴۳۰ > شرکت – کشور – شکور – شکست – ترکش – ترشک – روکش – تشکر – ورشکست
۴۳۱ > شبکه – بشکه – باهوش – باشکوه
۴۳۲ > دستان – سادات – اسناد – استاد – داستان – استناد
۴۳۳ > شریان – افشین – افرین – افرینش
۴۳۴ > صورت – تصور – روایت – تصویر – تصاویر
۴۳۵ > ولایت – توالی – تمایل – متوالی
۴۳۶ > چارده – دریچه – دایره – دریاچه
۴۳۷ > اواره – وادار – اداره – اراده – هوادار
۴۳۸ > ارنج – ماجرا – مرجان – ارمان – اجرنما
۴۳۹ > توانا – تاوان – باتون – اتوبان
۴۴۰ > سیکل – سیاتل – کلیسا – استیل – اسکلت – لاستیک
۴۴۱ > منبر – زبان – مبارز – مرزبان
۴۴۲ > درست – ادرس – دربست – داربست
۴۴۳ > مدار – مراد – دمار – مادر – مرداد – درامد – مهرداد
۴۴۴ > تبیان – نیابت – ابتنی – بافتن – بافتنی
۴۴۵ > مرکب – مکتب – متکبر – مرتکب – مبتکر – متبرک
۴۴۶ > ناهید – هویدا – اینده – ادویه – دیوانه
۴۴۷ > عجله – علاج – جمال – جامعه – معالجه
۴۴۸ > منکر – محرک – رحمان – حکمران
۴۴۹ > ساخت – راسخ – خسارت – استخر – ارکست – خاکستر

۴۵۰ > مدرس – سرمد – سرمه – مدرسه
۴۵۱ > منیر – رامین – ارمین – نریمان
۴۵۲ > نقره – قاره – دهقان – قندهار
۴۵۳ > پیام – شیما – پیمان – نمایش – ماشین – پشیمان
۴۵۴ > بیمه – تباهی – مهتاب – اهمیت – بامیه – بیهمتا
۴۵۵ > عالی – علامت – تعلیم – عملیات – تعالیم
۴۵۶ > بهناز – بهزاد – بازده – بازنده
۴۵۷ > مراتب – مرداب – برامد – رامبد – مبادرت
۴۵۸ > مهراب – بامزه – بهرام – مبارزه
۴۵۹ > دجله – امجد – جدال – جلاد – مجادله
۴۶۰ > ناظم – ناظر – نظام – ظاهر – مظهر – مهران – منظره – مناظره
۴۶۱ > مفسر – رستم – مسافت – مسافر – متاسف – سفارت – فراست – مسافرت – اتمسفر
۴۶۲ > درود – رادیو – دیوار – دیدار – رویداد
۴۶۳ > نوین – اریون – نینوا – ویران – نورانی
۴۶۴ > معادل – معتدل – تعادل – عدالت – متعادل
۴۶۵ > امشب – بیشرم – بیشمار – ابریشم
۴۶۶ > خارج – تاریخ – تاخیر – جارختی
۴۶۷ > خیام – تخمین – خیانت – امنیت – تامین – امیختن
۴۶۸ > دامنه – همدان – اندام – ادامه – اماده – انهدام
۴۶۹ > رواج – وراج – جدار – جدول – دلاور – جلودار
۴۷۰ > برید – بردیا – بیدار – دیرباز
۴۷۱ > واجب – جبار – جوراب – جاروب
۴۷۲ > باخت – تبخیر – تخریب – باتری – بخاری – بختیار
۴۷۳ > سواری – سوراخ – خسروی – ریواس – سوخاری
۴۷۴ > مراکش – مشترک – کرامت – تراکم – شراکت – متشکر – مشارکت
۴۷۵ > مبین – مبانی – انزیم – میزبان
۴۷۶ > ریاست – سرایت – تدریس – دستیار
۴۷۷ > مجرد – نامرد – درمان – ارجمند
۴۷۸ > دشوار – دوران – اروند – اوردن – دانشور
۴۷۹ > بهمن – برهان – مهربان – برنامه
۴۸۰ > سیمان – سینما – یاسمن – سمینار – ریسمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن
بستن